Expeditie

Expeditie.

Voor ons Adrianus Scheerelinbos Vrederegter van het Kanton Beverwijk, District Haarlem, Provincie Noord Holland in bij zijn van Simon Joseph Schermer Griffier bij dit Geregt Compareerden op heden den Achtste november des Jaars 1800 vijfentwintig (8-11-1825) ten verzoeke van Jan Bakker, Bode en Veldwachter wonende te Krommenie des morgens ten Tien Uren op den Raadhuizen te Krommenie, de Bloed en Aanverwanten en goede bekenden van;

Trijntje Bakker, oud vijftien jaren,

Cornelis Bakker, oud twaalf jaren,

Minderjarige en nagelatene Kinderen van wijle Klaas Jansz. Bakker den Zesde november dezes Jaars en deszelfs Huisvrouw Maartje Willemsz. Komen, den Achtentwintigste july des jaars 1800 Zeventien te Krommenie overleden, te weten zoo Vaders als Moeders Zeide,

Willem Bakker, halve Broeder,

Cornelis Jansz. Bakker, Oom,

Cornelis van Assem, Neef

en daar er gene verdere Bloed of aanverwanten Zoo van Vaders als Moeders Zeide aanwezig waren ingevolge De Wet, de goede vrienden en bekenden;

Klaas Hekelaar, fabriekeur

Pieter van Leijden, fabrikeur

Jacobus Alberti, Burgemeester,

wonende allen de Comparanten in de Gemeente Krommenie, en de Vereischte ouderdom bezittende om in dezen Raden van Naastbestaande hunnen Stemmen te kunnen uitbrengen.

Dewelken in dezen Raad van Naastbestaanden ten verzoeke van Jan Bakker, als halve Broeder der minderjarige mede tegenwoordig door ons belegt met ons wettiglijk hebben geraadpleegd over de benoemingen zoo van een Voogd als eene Toeziend Voogd over de minderjarige Kinderen, voorschreeven.

Tot de benoeming van een Voogd over gezegde minderjarigen zullende overgaan na dat den verzoeker op onzen aanvrage de vergadering verlaten had, Is ons bij het opnemen der Stemmen, door de raadplegende gebleken, dat met algemeenheid van dien, tot voogd over voorschreeven minderjarige kinderen, Trijntje Bakker en Cornelis Bakker, was benoemd Jan Bakker, Bode en Veldwagter der gemeente Krommenie en aldaar wonende en verzoeker voorschreven. Den benoemde voogd zich op onzen aanvrage ter dezer Raad Sisterende, en door ons het resultaat dezer raadpleging aan hem kenlijk gemaakt zijnde, verklaarde zich na gerechtelijke uitspraak te zullen gedragen.

Wanneer wij Vrederegter voormeldden benoemde Jan Bakker als Voogd over voorschreeven minderjarige Trijntje en Cornelis Bakker hebben geproclameerd en welke weder verklaarde de Voogdijschap over gezegde minderjarige, hem opgedragen aan te nemen, en heeft daarom dadelijk in onze handen den Eed afgelegd om de Pligten welke zijnen aangenoome Voogdij mede brengen ingevolge de belangens der minderjarigen, Eerlijk en getrouw te zullen vervullen.

Wij Vrederegter voornoemd voordersten ten verzoeke van Jan Bakker, als boven met gezegde Comparanten zullende overgaan tot de benoeming van een Toeziend Voogd over voorschreven minderjarige nadat den verzoeker en benoemde Voogd op onze aanvrage de vergadering verlaten had, Is ons door de uitgebragte Stemmen der raadplegenden gebleken dat met algemeenheid van dien tot Toeziend Voogd over voormelde minderjarige Trijntje en Cornelis Bakker was benoemd, Cornelis van Assem, Koopman wonende te Krommenie, terwijl deze benoemde zijne Stem op een ander had uitgebracht en welke verklaarde Zich na geregtelijke uitspraak te zullen gedragen.

Den verzoeker op onzen aanvrage Zich verwijderd hebbende, en op onzen uitnodiging Zich weder ter dezer raad Sisterende hebben mij Vrederegter voorschrevenen den gemelde Cornelis van Assem als Toeziend Voogd over meer genoemde minderjarigen Trijntje en Cornelis Bakker geproclameerd en welke weder verklaarden de hem opgedragen Post als toeziende Voogd aan te nemen, en heeft dan ook dadelijk met ware woorden (als zijnde van de Doopsgezinde gemeente) aan ons verklaard de Pligten, welke zijne aangenome Post mede brengen ingevolge de belangens der minderjarigen, Eerlijk en getrouw te zullen vervullen.

Wanneer wij Vrederegter voormeld deze akte zoo van benoeming als Voogd, alsmede Toeziende Voogd over voorschrevenen minderjarigen hebben opgemaakt dewelke na voorlezing zoo door den verzoeker als Voogd en door den Toeziende Voogd en verdere raadplegende leden, benevens door ons en onzen Griffier is getekend.

Gedaan te Krommenie ten dage, maande en jare als in den hoofde gemeld

(was getekend)

Jan Bakker, Cornelis van Assem, Willem Bakker, Cornelis Bakker, Klaas Hekelaar, Pieter van Leijden, J. Alberti, Scheerelinbos, Simon Joseph Schermer, griffier

geregistreerd Zaandam 27 november 1825, deel 25 afd. 2.

Bron:

GA Zaanstad

ONA Krommenie, 1825 - 1826

microfiche 3114 6+

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn