verslag

28 augustus 1801

Informatien

Door het gemeente Bestuur van Crommenie gedaan op de Nadere Goincom? van den generaal Majoor van Helden.

1.

Welke Dorpen of Plaatsen van Ronds omme, Oost, West, Zuijd en Noordwaards enz.,het naast bij hier gelegen zijn.

Ten Oosten      Wormerveer

Westen            Uytgeest

Zuijden             Assendelft

Noorden          Crommeniedijk

2.

Hoe veel afstand er Tusschen die naast bijgelegene Plaatsen en hunnen Oord gevonden word.

De afstand van Wormerveer 1/2 uur

Uijtgeest 1 uur

Strekt aan Assendelft

Van Crommeniedijk 1/2 uur

3.

Of er een of meer groote weegen of Heerestraten op die Naastbijgelegen plaats en door of langs hunnen oord, en waar die weegen na toe Loopen.

Er zijn geen grote weegen of heerestraten, wijl men door dit Dorp niet kan Rijden, en zijnde alle voetpaden na de bovengenoemde Plaatsen.

4.

Of die weegen, straat, zand of Kleijwegen en hoe Breed deselve doorgaans zijn.

Vervalt

5.

Of deselve bij alle Saisoenen, met behoorlijk geladene, en ordinaire bespoorde voer of Rijtuijgen Berijkbaar zijn, bij aldien deselve geduurende eenige Tijd omberijkbaar blijven, hoe lang die onbereikbaarheijd Jaarlijks wel omtrent is duurende, en waar door die onbereikbaarheijd gemeenlijk word veroorzaakt.

Geen andere dan voetpaden hier zijnde, is de weg naar Crommeniedijk als 't veel Regent zeer Slegt, dog de Paden naar Wormerveer en Uitgeest zijn houten Planken.

6.

Of er ook binnen of zijdelings wegen van hunne Plaats naar andere oorden Loopen, hoe Breed en bij wat voor Tijden, deselve Berijk- of onbereikbaar zijn.

Vervalt

7.

Of er ook een of meer Rivieren, Canalen of Vaarten door of langs hunnen Plaats Loopen, die vaarbaar zijn.

Voorbij dit Dorp loopt de Nauerdnasche vaart, die bij Knollendam zig met de Zaan vermengd, en bij Nauwerna door een Sluijs van het IJe word afgescheijden, voorts kan men, na de voorgemelde Plaatsen, alleen met kleijne Schuijtjes vaaren.

8.

Wat voor Soort van vaartuijgen op die Canalen of Vaarten bij oirdinaire tijden kunnen Vaaren, Namelijk hoe veel Lasten deselve kunnen laaden.

Tot aan dit Dorp toe kunnen in de opgemelde vaarwaters, kunnen de ordinaire vragt en Markt Schuijten, die wijt zijn 12 - 14 voet en lang 50 voet en Laden 10 last, varen en als de vaartuijgen groter zijn, moeten die in de Nauerdnasche vaart blijven.

9.

Hoe veel water op de ondiepste Plaatssen van die Rivieren of Vaarten bij drooge Saisoenen gemeenlijk is Staande.

Drie a vier voet.

10.

Hoe veel Sluijsen, Bruggen of doorvaarten er op de voorgemelden Rivieren, Canalen of Vaarten binnen de uitgestrektheijd van hunne Plaats worden gevonden.

Drie Sluijsen

11.

Of het Schutsluijsen zijn, en gedurende welke Tijden er kan geschut worden.

Twee Schutsluijsen aan de Nauerdnasche vaart en een aan den Ham, tusschen Crommenie en Uijtgeest, aan den Busch gelegen, en kan altoos schutten, het water niet boven Peijl zijnde.

12.

Hoe veel de grootste wijtte der vaarttuijgen kan zijn, welke door de Nauwste der Sluijsen, bruggen of doorvaarten kunnen vaaren.

Door 2 Sluijzen van de Nauerdnasche vaart kan niet wijder geschut worden dan 12 a 13 voet lang 50 voet doch de Sluijs aan de Busch is alleen geschikt voor kleijne vaartuijgen.

13.

Of er ook veerschepen en Trekschuijten worden gevonden, hoe groot het getal daar van is hoe veel Manschappen in ieder deselve te gelijk kunnen geplaatst en vervoert en op welke Plaats deselve via versa vaaren.

4 Marktschuijten varende beurtelings op Amsterdam en Alkmaar.

1 dito varende op Purmerend en Alkmaar en

1 dito op Haarlem, en via versa kunende vervoeren 30 a 40 Man

14.

Hoe veel andere soorten van vaartuijgen het zij Scheepen, Kaagen, Praamen, Aaken, Schuijten of ander wat voor benaming deselve bekend zijn, er gevonden worden

Niets anders dan boere Praamen, Schouwen en Roeijschuijtjes.

15.

Waar in die soorten van Vaartuijgen bestaan, hoe veel Lasten indien Soort kan Laaden, en hoe veel Pond in Hooij of Stroo, met die soort van vaartuijgen, welke daar toe geschikt zijn in en op deselve kunnen geladen worden

In opgemelde Pramen of Schouwen kan geladen worden 1000 ?? Hooij of Stroo.

16.

Of en met welke soort van deselve op de buijtenstroomen, en des noods op Zee kan worden gevaaren.

Met deese Laatst opgegevene kan niet anders dan in onse binne wateren gevaren worden.

17.

Of er ook veeren of overvaarten, het zij op de Plaats zelve, of in de Nabijheijd zijn, en met wat voor soort van vaartuijgen de overvaart geschied, het zij met Scheepen, Hengsten, Ponten of andere Soort van Vaartuijgen.

Er zijn bij ons 2 veeren, een aan de Nauerdnasche vaart daar men na Wormerveer en een aan den Busch daar men na Uijtgeest gaat, en die Overvaart geschied met Roeijschuijtjes

18.

Hoe veel vaartuijgen van ieder soort op die overvaarten of veeren worden gevonden.

Op ieder veer Een, doch aan 't veer aan de Nauerdnasche vaart, word ook nog een Schouw gehouden, om in geval van Brand, voor de Spuijten en Manschappen daartoe behorende te gebruijken.

19.

Of, en over welke van die veeren, met Rijtuijg en Paarden kan worden gevaaren, over welke veeren men alleen met Paarden kan overvaren, en wie welke alleen menschen worden gezet.

In opgemelde Schouw kunnen 2 paarden gelijk worden overgezet, doch in onse Plaats niet gereden kunnenden worden, heeft zulks alleen, in 't verweijden der paarden plaats, en voorts zijn deese overvaarten alleen voor Menschen.

20.

Hoe lang en breed de Ponten zijn en hoe veel ordinaire Rijtuijgen of wagens tegelijk in deselve geplaats en overgevaren kunnen worden.

Er zijn hier geen Ponten

21.

Hoeveel Losse Paarden, zonder Rijtuijgen die Ponten kunnen bevatten.

Vervalt

22.

Of er behalven met de Ponten met de andere voorhanden zijnde soort van vaartuijgen, wagens en Paarden kunnen worden overgezet, en hoe veel rijtuijgen te gelijk..

Vervalt.

23.

Hoe veel Losse Paarden, in ieder dier vaartuijgen te gelijk kunnen worden overgezet.

Vervalt.

24.

Hoe veel Lasten of Ponden gewigt in ieder der verschillende vaartuijgen welke tot de overtogt dienen wel kunnen worden geladen.

Vervalt, dog zie hier omtrent de Schouw Antwoord 18.

25.

Hoe veel Manschappen er met deselve te gelijk kunnen worden overgezet, en hoe lang gemeenelijk de overtogt is duurende.

Vervalt.

26.

Welke Publieke gebouwen, Kerken of andere soort van gebouwen of gestichten er worden gevonden, waar toe die worden gebruijkt, en welke er zijn die ledig staan, of weijnig gebruijkt worden.

Drie kerken, Een waarin de Hervormden, een waar in de Mennoniten en een waar in de Roomsch gesinden hun godsdienst uijtoeffenen, voorts een Dorpsschool, Weeshuijs en Raadhuijs.

27.

Waar in het Meerendeel der Bedrijven van de Plaats bestaan en in welke soort van Arbeijt, de Daglooners en Handwerkslieden doorgaans wel het meest geoeffend zijn.

De meesten arbeijden in de Zeijldoekfabrieken, de overige veehouders, Landwerkers en arbeijders op de Papier en andere Molens, doch deze laatste fabrieken, zijn hier zeer weijnig.

28.

Of, en hoe veel Scheeps of Schuitemakers werven, item Timmerlieden en Schrijnwerkers, item Timmermans en Schrijnwerkers gesellen, item Smeden en wagen of wielen makers er gevonden worden.

Drie Schuijtenmakers werven

8? Timmerlieden baasen

40-50 dito knegts

Een Smit

Geen wagen of wielenmakers

29

Staat op de lijst niet.

30.

Of er ook Kalkbranderijen worden gevonden.

Neen.

31.

Hoe veel Pond in gewichte en hoe veel Hooij of Stroo, met de in de 6 colon die in de nevensgaande Lijst bedoelde wagens, als mede in de 7 colon bedoelde karren, in eens kunnen worden geladen en vervoerd.

In dit Dorp zijn geen wagens of karren. Doch de wagens aan den Busch zijn ordinaire Hooijwagens.

32.

Hoe veel Paarden er des noods in de opgegevene Stallen en Schuinen, of in andere gebouwen welke aanwezig zijn, wel zouden kunnen worden geborgen.

De stallen zijn alleen geschikt voor Hoornvee, en derwijl die Paarden die hier weijnig zijn, meest tot gebruijk der Boeren geschikt zijn, zijn hier geen geschikte Paardenstallen.

Crommenie, 28 augustus 1801

De Municipaliteijt te Crommenie verklaard dat de bovenstaande informatien ter goeder trouw en na onze beste Kennis en wetenschap is gedaan.

J. Alberti

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn