Notaris 005

Veiling woning Klaas Bakker, Kerkpad 187 op 23-maart-1826,

No. 10.

Voor Jacobus Alberti openbaar Notaris Residerende te Krommenie Provincie Noord Holland district Haarlem en in tegenwoordigheyd der na te meldene en mede ondergetekende Getuigen zijn Gecompareerd, Jan Bakker, Veldwachter en Willen Bakker, Arbeyder wonende te Krommenie, Meerderjarige,

Als mede de Eerstgemelde in Kwaliteyt als voogd over Trijntje en Cornelis Bakker Minderjarige Kinderen en Ervgenamen ad intestato van wijlen Klaas Bakker gewoond hebbende te Krommenie en aldaar den Zesde November agtienhonderd vijf en Twintig overleden, zijnde hij Comparant Jan Bakker daar toe aangesteld bij een familieraad ten overstaan van de Heer Vrederegter van het kanton Beverwijk den Agtste November Agtienhonderd Vijf en Twintig en den Zeven en twintigtste november daaraan volgende te Zaandam geregistreerd, en waarvan de Expeditie aan de Minute dezes is geannexeerd en in Presentie van Cornelis van Assem, Koopman wonende te Krommenie in Kwaliteit als toeziende voogd over de zelve Trijntje en Cornelis Bakker, daartoe benoemt bij dezelve bovengenoemde familieraad ten zelve dage Gepasseerd en Geregistreerd.

en Verklaarden de Comparanten zoo in Prive als in Kwaliteyt ingevolge verleende authorisatie voor de Regtbank van Eersten aanleg zitting houdende te Haarlem in dato den agt en Twintigtste february dezes Jaars, en den derde Maart daar aan volgende te Haarlem Geregistreerd, en waar het Extract aan de Minute dezes is Geanexeerd, Voornemens te Zijn, om op heden den drie en Twintigste Maart agtienhonderd zes en twintig door mij Notaris in tegenwoordigheid van de genoemde Toeziend Voogd ten overstaan van de Heer Vrederegter van het Kanton Beverwijk op de navolgende Conditien en voorwaarden bij Publieke Veyling aan de Meestbiedende of Hoogstmijnende te verkopen het navolgende Perceel onroerend Goed, ten welke einde zij Comparanten benevens mij Notaris en de na te meldene Getuigen waren bij, een gekamin (?) ten Huize van Gerrit Wildeman, Kasteleyn in het Heeren Logement te Krommenie, alwaar ik Notaris in tegenwoordigheyd van voornoemde toeziende Voogd, en ten overstaan van de Heer Vrederegter van dit Kanton, geassisteerd met desselfs Griffier in Veyling heb gebragt;

Een Huis en Erv getekend met numero Honderd Zeven en tachtig (187), Staande en gelegen te Krommenie op het Kerkpad belend ten oosten de erve Klaas Dirksz. De Jong (zie blad 12) ten westen de Gemeene Sloot,

Van welk Perceel nu wijlen Klaas Bakker den Eigendom bekomen heeft, bij acte van Transport door Gerrit Rood, den derde November Zeventienhonderd Een en Negentig (3 nov. 1791) voor Schout en Schepenen te Krommenie Gepasseerd.

het Gemelde Perceel word verkogt Vrij en onbelast, Echter met alzo danige Heerschende en Lijdende servetuten als het zelve is hebbende, zodanig als zulks in de oude opdragt hunne Staat vermeld, Specialijk die van den derde februari Zeventien honderd Vier en Zestig, waarbij is bepaald dat het Zijd en de Straet tussen dit Perceel en dat van de Erve Klaas de Jong van het begin van het Zijd af tot aan den Durksloot, met de wal gelijkelijk en dus ieder voor de Helft onderhouden, gedragen en betaald moeten worden en ieder Evenveel Regt aan het Zelve hebben, alsmede dat het westerste gedeelte van het Bleekveld bij dit perceel behoord, en ieder zijn Hekjes aan het Zelve zal moeten onderhouden,

Staande dit Perceel dadelijk na de Gedane Verkoping voor Rekening en Risico van de Koper.

den koper zal zijne ??? Kooppenningen in Goed nederlandsch Goud of Zilvergeld moeten betalen aan Handen van den Eersten Comparant Jan Bakker, binnen den Tijd van Veertien dagen na dato dezes.

den Koper zal Gereed en wel binnen Zes dagen na dato dezes moeten betalen de Kosten van dit verband en het afschrift van dien, benevens het Regt van Registratie en Overschrijving, bedragende alzo de Kosten, behalve de Zegels, Registratie en overschrijving vier Percent voor de Genome Koop.

Den Koper zal dit Perceel dadelijk kunnen aanvaarden alle de Lasten en ongelden van dit Perceel welke tot ultimo december laastleden zijn aangezuiverd en voldaan, zu;;en gerekend worden met Primo January laastleden voor Rekening van de Koper te zijn ingegaan, bedragende de Grondlasten in het Jaar, zeven Gulden 50 Cents,

den Koper de Koop niet kunnende Gestand doen, zal het Perceel ten Pericude(?) van den Gebrekigen Koper worden Herveijld en Verkogt, en minder Geldende zal het te kort komende met de kosten daar omtrent gemaakt, aan den Eerste Koper worden verhaald, doch meerder Geldende zal zulks alleen zijn ten Bate en Voordeel van de Verkopers,

des Koper zal (des gerekwireerd) voor zijne ??? Kooppenningen moeten stellen Twee goede ??? Borgen in deze gemeente woonagtig ten genoegen van de Verkopers, welke verstaan zullen worden van de Beneficien(?) van Uitwinning en Schuldsplitsing te hebben gere??? en afstand gedaan,

Waar en Vervolgens op begeerte van de Comparanten de Vorenstaande Conditien zijn Voorgelezen, ten overstaan van mij Notaris en de na te melde Getuigen alsmede in Presentie van de Heer Vrederegter en desselfs Griffier het voorgemelde Perceel is opgeveyld, en waarbij den Koper moet overnemen de volgende Goederen;

een Toonbank, zeven Losse borden, een Kopere bakaker, Een kopere Roed voor de Glazen, drie losse borden in de kelder, Twee dito agter de woning, Een Trap, Vier droogstokken, Een Bovendeur, Twee Losse borden in het Slaapkamertje, en een Rolgordijn met zijne Rol,

te zamen voor Zestien gulden; . . . . . . . . . . fl. 16,--
en het aangeboden Trekgeld ter Somma van
Zeven guldens aan de Heer Hendrik Durger
wonende te Assendelft op desselfs
Hoogste Bod, ter Somma van; . . . . . . . . . . . fl. 425,--
waarna bij de Dadelijke Afslag het zelve Perceel
is geeygend of gemijnd geworden door Heertje de
Vries
wonende te Krommenie op de Boven het
voorschreven Bod verhoogde Som van: . . . . . . . fl. 140,--
en is alzoo voornoemde Heertje de Vries Koper ; _______
geworden voor een Somma van; . . . . . . . . . . .fl. 581,--
en heeft alhier Getekend;
was getekend H. de Vries.

Wijders zijn voor mij Notaris en Getuigen Gecompareerd de Gemelde Koper Heertje de Vries deswelke aan mij Notaris en Getuigen in tegenwoordigheid van gemelde Heer Vrederegter en desselfs Griffier heeft verklaard het voorgemelde Perceel voor de Som daar bij ter verkoop Gesteld, in Koop te accepteren en verklarende dien ten Gevolge, de Comparanten Verkopers zoo in Prive als in Kwaliteit, en met Goedvinden van hiergemelde Heer Vrederegter het Zelve Perceel definitivelijk van de Voornoemde Koper te ..djudiceeren? om over het zelve door hem te worden Gedisponeerd als Vrij en Eigen Goed, onder zodanige voorwaarden als in deze is Vermeld, mids Presterende de Conditien en Betaling der Koopprijs, waarop deze Veyling heeft plaats gehad, Remuneerende zij Echter, onder Goedkeuring van de Heer Vrederegter voorijz(?): van het Regt van Privelegie op het Verkogtte , voor het beloop van de Koopprijs, Authoriserende alzoo de Heer hypotheekbewaarder in dit Arrondissement om de overschrijving dezes te Verrigten, zonder tegen den Koper ambtshalve inschrijving te nemen, met belofte van Schadeloosstelling voor alde gevolgen alles onder Verband van den Comparanten Personen en Goederen als Volgens de Wet,

Gepasseerd te Krommenie in het Heeren Logement voornoemd, ten dage, Maand , Jare als in den Hoofde dezes is Gemeld, en in Tegenwoordigheid van Gerrit Wildeman, Kasteleyn en Willem Deugt Koopman beyde te Krommenie als getuigen, die de Minute benevens de Koper, de Verkopers, de Heer Vrederegter, desselfs Griffier, en Toeziende Voogd en mij Notaris na gedane Voorlezing hebben Getekend.

(was getekend:)

H. De Vries, Jan Bakker, Willem Bakker, Cornelis van Assem, Simon Joseph Schermer, Gerrit Wildeman, Willem Deugt, Scheerelinbos vrederegter en J. Alberti, Notaris.

Bron:
GA Zaanstad
ONA Krommenie, 1825 - 1826
microfiche 3114 6+

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn