Successie WI Bevel

Memorie van Aangifte der nalatenschap van den Heer Willem Izaak Bevel 8-3-1895.

Omslagvel, behoorende tot de memorie van aangift der nalatenschap van Bevel, Willen Izaak, gewoond hebbende te en aldaar overleden te Haarlem op 8 maart 1895.

No. 91 regr. 4, No. 8/2717

Inlevering der memorie van aangigte:     10 mei 1895

Aanwijzing dagregister:           D. 26   bl. 12Vo  no. 2/3942

Aanwijzing tafel sterfgevallen:   D. 35   bl. 14    no. 113

Aanwijzing tafel testamenten:     D.  2   bl. 36    no. 90

 

Baten:                 ƒ  11926,85

Lasten en schulden:    ƒ    171,11

Saldo:                 ƒ  11755,74

 

Waarde roerende zaken:  ƒ   9348,50

Dagtekening uiterste datum voor de eed:  10 juni 1895

Dagtekening van de eed:                   17 mei 1895

Dagtekening verzending aanslag:           10 mei 1895

 

Memorie van Aangifte der nalatenschap van den Heer Willem Izaak Bevel.

De ondergetekende:

Conraad Herman Schreuder, Particulier, wonende te Haarlem, in zijne hoedanigheid van uitvoerder der uiterste wilsbeschikking van den Heer Willen Izaak Bevel, als zoodanig benoemd bij dienst testament den zestienden Augustus 1894 voor Notaris W.K. Loeff te Haarlem verleden, geregistreerd aldaar 11 Maart 1895, 

ter zake dezer aangifte domilicien kiezende ten kantore van voornoemde Notaris Loeff, verklaart:

    dat de Heer Willem Izaak Bevel, weduwnaar van Mejuffrouw Adriana Geertruida Wintersteijn den 8 Maart 1895 te Haarlem, alwaar hij zijn laatste woonplaats had, zonder bloedverwanten in de rechte linie na te laten, is overleden;

     dat de erflater bij zijn voormeld testament tot zijne eenige erfgename heeft benoemd zijne behuwd achternicht Mevrouw Belia Adriana Geertruida van de Poll, echtgenoote van den aangever, en de navolgende legaten heeft gemaakt:

1.     Aan zijnen behuwd neef Dirk Wieland (Meland?) Wintersteijn een som van ƒ 500,00 in gereed geld;

2.     Aan Joseph Loerakker eene som van ƒ 200,-- in gereed geld;

3.     Aan zijnen behuwd neef Johannes Augustus van der Horst eene som van ƒ 500,-- in gereed geld;

4.     Aan zijn e behuwd nicht Mina Blankert, weduwe van Matthijs Cornelis van der Horst, eene som van ƒ 200,-- in gereed geld;

5.     Aan zijnen behuwd broeder Matthijs Cornelis Wintersteijn, eene som van ƒ 500,-- in gereed geld;

6.     Aan zijnen behuwd achterneef Willem Izaak van der Horst eene som van ƒ 1000,-- in gereed geld;

7.     Aan zijne behuwd nicht Jansje Wintersteijn, echtgenote van Jan Brasser, eene som van 

    Dat de effecten zijn berekend ingevolge de officieele prijscourant voor de successie van 4 Maart 1895 en voorzoover zij daarop niet voorkomen gewaarderd zijn door den aangever,

dat van de nalatenschap van den erflater een inventaris is opgemaakt, bij acte den 25 Maart 1895 voor meergenoemden Notaris Loeff verleden;

en dat de nalatenschap bestaat uit de navolgende Lichamelijke roerende goederen door den aangever in verband met de taxatie bij gemelden inventaris gewaardeerd op:              ƒ 299,60

contant geld                                     ƒ  25,15

1 Obligatie Societeit Haarlem                    ƒ  98,--

2 Obligaties Italiaansche Spoorweg               ƒ1293,75

2 Obligaties idem                                ƒ 258,75

12 Obligaties Russ. Spoorweg                     ƒ2940,--

5 Obligaties Oostenrijk                          ƒ 495,--

1 Obligatie idem                                 ƒ 366,--

2 Theissloten elk 100 florijnen                  ƒ 297,--

1 Obligatie spoorweg Louisville en Nashville     ƒ2473,--

     openstaande rente                           ƒ 161,12

Een bewijs Nijmeegsche Stoombootreederij         ƒ 200,--

Idem ½ bewijs tnv. W.W. Hesseling                ƒ 100,--

Schuldvordering op D.W. Wintersteijn

broodbakker te Uitgeest                      ƒ 325,--

     openstaande rente                            ƒ  11,12

Schuldbekentenis C.H. Schreuder                   ƒ 500,--

     openstaande rente                            ƒ   4,22

Onroerende goederen:

Twee huizen en erven in de Kromme Elleboogsteeg te

Haarlem, kadestraal aldaar bekend Sectie C. 

nrs. 334, als huis groot 25 ca en 2916 als huis en erf,

groot 50 ca, samen gewaardeerd                         ƒ2050,--

     openstaande huur                                  ƒ   2,14

Een grafstede op de Algemeene Begraafplaats der 

gemeente Haarlem, ter oppervlakte van 2 graven in het

protestantsche deel no. 65 gewaardeerd op              ƒ  25,--

 Totaal der Baten                                   ƒ 11.926,85

 

Lasten.

Aan Th.J.G. Roest, koperslager over 1894       ƒ      3,--

Aan B.J. van Liemt, beddenfabrikant over 1894 ƒ      3,--

Aan W.G. Keur, als apotheker over 1894         ƒ      2,30

Aan Grondbelasting                             ƒ     12,81

Begrafeniskosten                               ƒ    150,--

  Totaal der Lasten         ƒ    171,11

Recapitulatie

Het totaal der Baten bedraagt                 ƒ 11.928,85

En dat der Lasten                             ƒ    171,11

 

Blijft zuiver saldo nalatenschap              ƒ 11.755,74

Het totaal der Legaten bedraagt               ƒ  3.400,--

Blijft zuiver voor de erfgename               ƒ  8.355,74

 

Eindelijk verklaart de aangever dat de erflater in vruchtgebruik bezat een huis en erf, kadastraal bekend gemeente Haarlem, Sectie C. no. 2915 als huis en erf, groot 51 ca, tot den vollen eigendom waarvan is gekomen Mejuffrouw Maria Antoinette van der Horst, wonende te Haarlem en welk vruchtgebruik door den erflater is voorbehouden bij acte van koop en verkoop den 30 September 1893 voor Notaris A.J. Kluppel te Haarlem verleden, welke acte bij afschrift is overgeschreven ten hypotheek kantore te Haarlem 3 October 1893 in deel 6c? no. 43,

en dat de overledene geene goederen als bezwaar?de erfgenaam bezat en dat door dit overlijden geen periodieke uitkeeringen bij opvolging zijn overgegaan of vervallen.

 

Haarlem, 3 Mei 1895

C.H. Schreuder

 

Berekening

Saldo                                    ƒ  11.755,74

Legaten aan:

     Dirk Wieland                 ƒ  500,--

     Joseph Loerakker             ƒ  200,--

     Johannes van der Horst       ƒ  500,--

     Mina Blankert               ƒ  200,--

     Matthijs Wintersteijn        ƒ  500,--

     Willen van der Horst         ƒ 1000,--

     Jansje Wintersteijn          ƒ  500,--

                                                              Totaal             ƒ    3.400,--

Restant     ƒ    8.355,74

 

(Volgt nog een berekening over de te betalen succesierechten van ieder.)

bestandsnaam: Successie WI Bevel

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn