Successie J.A. Wintersteijn

Memorie van Aangifte der nalatenschap van den Heer Johannes Augustus Wintersteijn, 16-5-1849.

 

Omslagvel, behoorende tot de memorie van aangifte der nalatenschap van Wintersteijn, Johannes Augustus, gewoond hebbende te en aldaar overleden te Haarlem op 16 mei 1849.

 

No. 94 

Inlevering der memorie van aangifte:     28 juli 1849

Aanwijzing dagregister:             D. 18   bl. 196   no. 1503

Aanwijzing tafel sterfgevallen:     Tafel       4     no. 344

Aanwijzing tafel aangiften:         D.1     bl. 2     no. 13

 

Baten:                 ƒ 1247,30 ½  

Lasten en schulden:       124,25

Saldo:                 ƒ 1123,05 ½ 

Dagtekening uiterste datum voor de eed:   22 sept. 1849 

Dagtekening van de eed:                   30 juli 1849 

Dagtekening inleveren bewijs eed:          27 aug. 1849 

Memorie van Aangifte wegens het overlijden van Johannes Augustus Wintersteijn gewoond hebbende en op den 16 Mei 1849 te Haarlem overleden.

Wij ondergetekenden Anna van der Laan, weduwe van wijle Johannes Augustus Wintersteijn wonende te Haarlem, - Maria Antoinette Wintersteijn, Echtgenote van en ten deze geadsisteerd met Jan Sperna Weiland, koopman wonende te Leiden, - Hendrika Louisa Wintersteijn Echtgenote van en ten deze geadsisteerd met Jacob van der Horst, broodbakker wonende te Haarlem, - Adriana Geertruida Wintersteijn, Echtgenote van en ten deze geadsisteerd met Willen Izaak Bevel, koekbakker wonende te Haarlem en – Matthijs Cornelis Wintersteijn, broodbakker wonende te Uitgeest, verklaren:

Dat onze Echtgenoot en Vader Johannes Augustus Wintersteijn laatst gedomicileerd is geweest te Haarlem en aldaar op den 16 Mei 1849 is komen te overlijden.

Dat krachtens Testamentaire Disposito op den 10 februari 1840 door hem ten overstaan van de te Haarlem residerende Notaris N. Mabι en getuigen gepasseerd en na het overlijden op den 26 Mei behoorlijk geregistreerd, de overledene tot zijne eenige Erfgenaam over het Disponible gedeelte zijnen nalatenschap heeft gesteld zijne hier bovengenoemde nagelaten weduwe, met wien hij in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest; terwijl het indisponible gedeelte zijner nalatenschap wordt geerfd en verkregen door ons, zijne mede hierboven genoemde vier eenige nagelaten kinderen, zonder dat buiten en behalve ons iemand uit zijne nalatenschap, iets hoegenaamd acquireerd.

Dat de overledenens nalatenschap is bestaande in de helft der hieronder staande Boedel, door zijne nagelaten Weduwe in het gemeen bezeten geweest:

Meubelen ter waarde van                ƒ   301,--

Huisraad en inboedel ter waarde van    ƒ   454,50

Kleding stukken       ,,   ,,    ,,    ƒ   102,--

Goud en Zilver        ,,   ,,    ,,    ƒ   201,50

Certificaat Nat. Schuld                ƒ   765,11

 contant geld                          ƒ   744,--

                                 Te samen                      ƒ  2568,11

 

Schulden:

Aan de Doctor Waardenburg                       ƒ  22,--  

Aan Apotheek van Hees                           ƒ  51,50

         Te samen:                            ƒ    73,50

 

Bedragende de zuivere gemeenschappelijke boedel ƒ  2494,61

Waarvan de helft, des overledens nalatenschap        ƒ  1247,50 ½

Waarvan moet worden afgetrokken de

begravenis kosten ter somma van:                     ƒ   124,25

Alzoo des overledenens zuivere nalatenschap          ƒ  1123,05 ½

 

     Dat door de overledene geene Vaste goederen zijn nagelaten en door dit overlijden geen fideο Commis is gedevolveerd met vruchtgebruik vervallen.

     Kiezende wij ten deze gezamenlijk domicilium ten huize van de eerst ondergetekende in de Kleine Houtstraat wijk 2 no.

     Aldus geformeerd en ten kantore van successie te Haarlem ingeleverd den 28 juli 1849.

 

Anna van der Laan, wed. van J.A. Wintersteijn

W.J. Bevel, A.G. Wintersteijn

M.C. Wintersteijn, R.S. Langeveld

J. Sperna Weiland, M.A. Wintersteijn

J. van der Horst, H.L. Wintersteijn 

 

Bijgevoegd is een bewijs van eed aflegging door Anna van der Laan.

_________________________________________________________________________________

© 2002/2005  Dι Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dι Wintersteijn