ORA Krommenie 011

Koop huis door Jacob Heere, Crommeniedijk, 31 Januari 1766

    Wij Johannes Beets Schout, Gerrit de Lange en Johannes Visser, Schepenen te Crommenie, doen Cont allen dien het behoort, dat voor ons gecompareert zijn Simon Caper en Baart Caper voor haar selve, Frederik Bak, Jan Bak en Jacob Heere, in qualiteijt als bij Heeren Weesmeesteren dezer banne aangestelde voogden over de minderjarige kinderen, en die te samen kinderen en ervgenamen van Jacob Caper en Niesje Baartse,  beijde op Crommeniedijk overleden, dewelke bekende verkogt te hebben aan Jacob Heere woonende op Crommeniehorn en daaromme bij dezen verlaarden aan en ten behoeve  van deselve, ( die zelve mede voor ons op heden heeft geaccepteerd) te Cederen, op te dragen en in vollen vrijen eijgendom te Transporteren: Een Huijs en erv, staande en gelegen op Crommeniedijk, belent ten Oosten Hendrik Carstens en ten Westen Simon Hoogland, met een overwerf daar voorgelegen groot 100 Roeden, belent ten Westen Jan Maas en ten Oosten Hendrik Carstens, op Conditie voetstoots, met de vrij en onvrijheden, Lasten, Servituten, Orders van Dijken en Straten Subject en wat dies meer is, als het selve is hebbende. Van welke Coop en opdrachte zij transportanten , alwel voldaan en betaald te zijn, met een somma van Vier Honderd Twintig Guldens, gereed en vrij gelt, belovende derhalve, het verkogte in dezen te zullen Vrijene en Waaren als na behoren, onder verband van haare persoonen en goederen, ieder in qualiteijt voorschreve als na Rechten.

    Ten Oirconde, soo heb ik Schout voorschreve, desen Briev gesegelt, en neffens Schepenen gekent, desen 31 januarij 1766,

                                                                        In kennisse van mij

                                                                              Joh. Beets

            Gerrit de Lange

            Johannes Visser

 

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie

fiche 1412  1+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn