ORA Krommenie 009

Verkoop stuk land door o.a. Avis Bakker aan Pieter Cuijper, 4 Maart 1768

    Wij Johannes Beets Schout, Claas de Wit en Cornelis van Vliet, Schepenen te Crommenie, doen Cont allen dien het beroe….. , dat voor ons gecompareert zijn, Jan Barentse, Aldert Barentse, Pieter Barentse en Avis Bakker, in qualiteijt als bij de Edele Heeren Weestmeesteren dezer Banne aangestelde Voogden, over vier minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Barentse en Neeltje Coeman? Echtlieden  alhier gewoond  en onlangs overleden volgens acte van voogdij in dato 19 Januarij 1768, ons …… , woonende alhier, dewelke bekende verkogt te aan Pieter Cuijper, mede alhier woonagtig, en ….. bij dezen verklaarde, aan en ten behoeve van deselve ( die zulks mede voor ons op heden heeft geaccepteerd) te Cederen en op te dragen en in vollen vrijen eijgendom te transporteren, een stuk land gelegen te Crommenie, met zijn indop? Den Dirksloot groot volgens het Maatboek 799 Roden en volgens meting 920 Roeden, belent ten Zuijden Jacob Visser, ten Noorden den Cooper, op Conditie voetstoots met de vrij en onvrijheden, Lasten, en Servituten, als het selve is hebbende, van welke Coop en opdragte, zij transportanten bekenden alwel voldaan en betaalt te zijn, met een somma van Acht Honderd Vijf Gulden gereed en vrij gelt, belovende derhalve het verkogte heden te zullen vrijen en waaren, als na behoren en in verband van haare persoonen en goederen in qualiteijt, voor hetselve  als na Rechten,

    Ten Oirconde, soo heb ik schout voorschreve, desen Briev gezegelt, en neffens Schepenen gekent, heden 4 maart 1768,

                                                                        In kennisse van mij

                                                                               Joh. Beets

 

Klaas de Wit

Cornelis van Vliet

 

Bron:

GA Zaanstad

ORA Krommenie

Fiche 1412  2+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn