ORA Krommenie 006

Schuldbekentenis Jan Claasz. Bakker op huis Heijlige Weg, 14 Juni 1776

    Wij Johannes Beets Schout, Cornelis van Vliet en Jacob Veerman, Schepenen der Banne Crommenie en Crommeniedijk doen Cont en Certificeren bij dezen, dat voor ons Gecompareert is Jan Klaasz Bakker, wonende te Crommenie, dewelke bekende gekogt, en ook op heden bij een wettig Transport  voor deze Edele Achtbare Gerechte ontvangen te hebben van Aafje Pieters Bakker , weduwe van in gemeene boedel getrouwd geweest zijnde met wijlen Willem de Grijs, ter eene, Item de Heeren Gerrit Rood en Cornelis van Orden in qualiteijt als benevens de heer Willem van Orden, voor wien zij comparanten instaan en de rato caverende?, door gedagte Willem de Grijs bij zijn Testament, op den 12 Juni 1772 voor de Notaris Johannes Beets en zekere getuigen gepasseert, aangestelde voogden over Grietje de Grijs, minderjarige nagelatene dogter van gedagte Willem de Grijs, geprovicieert bij bovengenoemde Aafje Pieters Bakker, ter andere zijde, wonende de comparanten mede te Crommenie, Een Huijs en Erv staande en gelegen te Crommenie op de Heijlige Weg, belent ten Oosten Willem Simons Groot ten Westen Jan Vredenburg, op Conditie als in de Coopbrieve staat  vermeld waartoe werd gereficeerd?, en dat voor de Somma van Zes Honderd Gulden, te betalen in Termijnen, te weten op heden Drie Honderd Gulden, die de vercoopers bekennen reeds al ontvangen te hebben, en het overige te betalen in zes termijnen, te weten ieder jaar Vijftig gulden, met den intrest van drie gulden van het honderd in 1 Jaar, en zoo vervolgens van Jaar tot Jaar tot de dadelijke en volle voldoening toe, waar voor en tot  securiteit van dien, hij Comparant verclaart Speciaal  te verbinden en ten onderpand te stellen, het voorschreve gecogte Huijs en Erv, en voorts, generaal zijn persoon en verdere goederen, als na rechten.

 

    Ten Oirconde soo heb ik Schout voorschreve, deze briev gezegeld en benevens Schepenen getekend, den 14 juni 1776,

                                                                        In kennisse van mij

                                                                             Joh.. Beets

Corn. Van Vliet

Jacob Veerman

 

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie

 fiche 1412  6+ 

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn