ORA Krommenie 005

 

Koop huis door Jan Claasz Bakker aan de Heijlige Weg, 11 juni 1776

    Wij Johannes Beets Schout, Cornelis van Vliet en Jacob Veerman, Schepenen der Banne Crommenie en Crommeniedijk doen Cont en Certificeren bij dezen, dat voor ons Gecompareert zijn Aafje Pieters Bakker, weduwe van in gemeene boedels gehuwd geweest zijnde met wijlen Willem de Grijs, ter eene, item de Heeren Gerrit Rood en Cornelis van Orden in qualiteijt als benevens de Heer Willem van Orden, voor wien zij Comparanten instaan en de rato Caverende?, door gedagte Willem de Grijs, bij zijn Testament op den 12 Juni 1772, voor de Notaris Johannes Beets en zekere getuigen aangestelde voogden over Grietje de Grijs, minderjarige nagelatene dogter van gedagte Willem de Grijs, geprovicieert? bij boven genoemde Aaftje Pieters Bakker, wonende comparanten te Crommenie dewelke bekende  verkogt te hebben aan Jan Claaszn Bakker, mede te Crommenie woonagtig, en daaromme bij dezen verklaaren aan en ten behoeve van deselve (die zelv mede voor ons op heden geaccepteert) te cederen, op te dragen, en in vollen vrijen eijgendom te Transpoteren: een Huijs en Erv, staande en gelegen te Crommenie op de Heijlige Weg, belent ten Oosten Willem Simons Groot ten Westen Jan Vredenburg, op Conditie voetstoots met de vrij en onvrijheden, Lasten, Servituten, Orders van Keuren, Schouwen, Straaten, Slikken Subject, en wat dies meerdere is, als het selve is hebbende van welke Coop en opdragte zij Transportanten bekennen alwel voldaan en betaal te zijn, met den Termijn of …. Briev, op heden mede voor desen Edele Achtbare gerechte gepassert, belovende Echter het vercogte in dezen te zullen Vrijen en Waaren als na behoren, onder verband van haare persoonen en goederen, ieder in zijn qualiteijt voorschreve als na Rechten.

 

    Ten Oirconde, zoo heb ik Schout voorschreve, deze briev gezegeld en benevens Schepenen getekent, dese 11 juni 1776,

                                                                        In kennisse van mij

                                                                               Joh. Beets

 

Corn. Van Vliet

Jacob Veerman

 

Bron: 

GA Zaanstad

ORA Krommenie

 fiche 1412  6+ 

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn