ORA Krommenie 002

Verkoop woning en pakhuis 'de Spijker' aan het Noorder Kerkpad door Gerrit Rood aan Klaas Jansz. Bakker op 3 november 1791

 

    Wij Johannes Beets Schout, Gerrit Rood en Jan Jansz. Haan, Schepenen te Crommenie, doen Cond in Certificeren bij deze, dat voor ons Gecompareerd is Gerrit Rood, woonende te Cromme­nie dewelke bekende Verkogt te hebben aan Klaas Jansz. Bakker, mede te Crommenie woonagtig, en daaromme bij deze verklaarde aan en ten behoeve van deszelve (die zulx mede voor ons op heden heeft geaccepteerd) te leveren op te dragen en in vollen vrijen eijgendom te Transporteren:

    Een Huijs en Erf, met een Pakhuijs daar annex en agter genaamd de Spijker, Staande en gelegen te Crommenie op het Noorder Kerkpad belend ten oosten Barend Meijer ten Zuijden de Dorps-Waag, ten Westen de Durksloot, op conditie Voedstoots met de vrij en onvrijheden, Lasten, Servituten, Orders van Keuren, Schouwen, Straaten, Slikken Subjecten en wat dies meerdere is, als het zelve is hebbende, en Specialijk soo voorgaande Coopbrieven Comen mede te brengen waartoe  in deze word gerefereerd Van welke Koop en Opdragt hij Trans­portant bekende alwel voldaan en betaald te zijn met een somma van Vier Honderd Guldens, Gereed en Vrij Geld, belovende  derhalve het Verkogte in dezes te zullen Vrijen en waarvan als na Gehooren, onder verband van zijn persoon en goederen als na Regten

    Ten Oirconde, zoo heb ik Schout voorgeschreven briev gezegeld, en benevens Schepenen getekend, heden 3 November 1791.

 

Gerrit Rood

Jan Jansz. Haan

 

In Kennisse van mij

Joh. Beets

Schout &  Secret 

 

Bron:

GA Zaanstad

ORA Krommenie 1779 - 1793

microfiche 1413 6+

 

 

Verder info over het begrip Pakhuis de Spijker:

    Middelnederlandsch  Handwoordenboek door J. Verdam:   Spiker, spijcker, znw. m. en o. Korenschuur.

 

Verdere info:  Uit Brieven aan Krommenieers van een oud Wormerveerder blz 26 en 122. 

 

    Op 18 augustus 1634 stelde Jacob Jacobsz. Cuijper voor een lening als onderpand, ' een huis met erf ende spijcker ofte pac huis benoorden de kerck, die aen ende beneffens malcander  ...  belent aent suijt tkerchoff ende school.'  

 

    5 mei 1751 verkocht Mr. Gerrit van Manen, secretaris der stadt Alkmaar, algeheel erfgenaam van sijn grootmoeder Juffrouw Catharina Beets, Weduwe Gerrit van Manen, in sijn leven secretaris van Crommenie ... aan Jacob Beets, een huys en erf met nog een huys en erf en pakhuys daer bewesten, alle gelegen in 't Kerkpad, bel. ten oosten Symon Bruijnse, ten westen de Durcksloot ..... reserveerende expresselijk voor dit perceel ...  aan Symon Bruijnse Sluijs 't  regt van overgang agter en tersijde 't voorgenoemde perceel na(ar)  de Durcksloot.

_________________________________________________________________________________

© 2004/2005  Dé Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn