ONA s Gravenhage 001

 Testament van Gerritje Voswijk, opgemaakt op 24 april 1771 te s Gravenhage en dat met als getuige mede is ondertekend door August Winterstein.

Buijtenweg

366

55

Do: 24 April 1771

Testament van een Persoon hebbende verklaert beneden 

de twee duijsent guldens gegoet te zijn en geen Ampt

of bediening in t ampt geld getaxeert te besitten zijnde

in deze geen fideicommis of verband.

 

 

     Den 24 April 1771 compareerde voor mij Johannes Bisselick openbaar Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd in s Gravenhage resideerende ter presentie van de nagenoemde getuijgen De eerbaare Gerritje Voswijk, bejaerde en ongehuwde Dogter wonende alhier, redelijk gesond na den Lighame gaende en Staende, mitsgaders haer Verstand en Sinnen magtig en gebruijkende en dus bequaam om haare na te latened goederen te disponeeren, zoo als zij verklaerde uit haere vrije en onbedwonge wille te doen bij desen: Ten dien einde revoceerende alle voorgaende Testamenten, ofte ander soorten van Uijtterste Wille door haer comparante voorde deses eenigsints gemaekt ofte gepasseerd.

    Ende als nu komende ter dispositie verklaerde Testatrice te Legateeren aen Sijbille Koek , Dienstmaagt van de heer Joseph Valette alhier, haer goude ketting zijnde twee dik(?)

    Alsmeede aen Ariette Kraaij Dienstmaagt wonende (alhier?) Een paer goude knoppen met drie paerlen aen ijdere kant.

    Welke voornoemde Legaten gelijk mede die welke zij in t vervolg uit kragte der clausule reservatoir nog soude mogen komen te maken, zij Testratice begeert dat binnen veertien dagen na haer overlijden door haere hier na te noemene Erfgenaem of Erfgenamen, vrij i/h collaterael zullen moeten worden uitgereijkt.

    Ende komende ter finale dispositie zoo verklaerde zij Testatrice in alle hare verdere goederen tot haer eenige en universeele Erfgenaemen te Nomineeren ende te justitueeren Jacob Pelser en deszelfs Huijsvrouw Dorothea Coevenhoven, en bij overlijden van een van hen voor de Testatrice de langstlevende van hun, omme door deselve daer mede gedaen en gehandelt te worden als met vrij eijgen goed zonder tegenseggen van ijmand.

    Stellende zij Testatrice tot Executeur van deesen haren Testamente de heer Joseph Valette koopman alhier ten einde de directie over hare begravinge te hebben en haare nalatenschap tot behoorlijke liquiditeijt te brengen, ende zulx met magt van assumtie en surrogatie.

     Wijders verklaerd zij Testatrice wel expresselijk aen haer te reserveeren de magt en faculteijt, om de in deese gemaekte Legaten te vernietigen, vermeerdere of verminderen, ook andere of meerdere legaten te maken of voorsieningen te doen als zij zal komen goed te vinden ende zulx bij acto onder haere handteekening met bijvoeging van jaer en dag ofte wel bij acte voor Notaris en getuijgen, begeerdende dat al het selve van die kragt en waerde zal worden gehouden als of al t zelve in desen Testamente woordelijks stond geinsereerd.

    Al t geent voorsz: staat de Testatrice deugdelijk en van woord tot woord voorgeleesen mitsgaders door haer zoo zij zeijde wel verstaen en begrepenzijnde begeerde dat dit instrument zijn volkomen effect zal hebben t zij als testament codicil gifte uit zaeke des Doods ofte zoo en indier voegen t zelve best zal kunnen bestaen. Versoekende indien alle solemniteijten in deesen gerequireerd niet geobserveert ofte geimitteerd waren t uijtterste beneficie te mogen genieten.

    Aldus gepasseerd ter presentie van Johannes Chanson en August Wintersteijn als getuijgen hier toe versogt.

Gerritje Voswijk

Johannes Chanson

August Winterstein                

 Joh. Bisselick, Notaris

Bron:

Gemeentearchief s-Gravenhage

Inv. No. 4071   dd. 24 april 1771

Archief Notarieel

_________________________________________________________________________________

2003  D Wintersteijn, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn