ONA Velsen 004

Testament Jannetje Rijperman, 16 01 1822 te Velsen.

1822                                                    No. 4. 16 januari.

 

Testament.

    Voor Coenraad Schreuder, openbaar notaris residerende te Velsen, Kanton Bloemendaal Arrondissement Haarlem Provincie Noordholland, in tegenwoordigheid van de na te noemen Getuigen,

    Compareerde Mejuffrouw Jannetje Rijperman, weduwe den Heer Dirk Gaijkema, wonende in Velsen no. 184.

    Dewelke verklaarde genegen te zijn om haar Testamente te maken, hebbende alzo hare begeerte, aan ons Notaris en getuigen opgegeven, en ik Notaris dezelve eigenhandig in geschrifte gesteld als volgt.

    Ik Jannetje Rijperman Weduwe van Dirk Gaijkema, herroep en vernietig alle vorige testamenten , codicillen en andere Actens van uiterste wille, door mij voor dato dezes, t zij alleen of met iemand anders gemaakt en gepasseerd.

    En als nu geheel en al opnieuw disponeerende, zo verklare ik bij deze eerstelijke te prelegateeren en vooruitte bespreken aan mijne dochter Bregje Gaijkema gehuwd met Dirk Meland Langeveld, indien deszelve mijne dochter op mijn overlijden in leven mogt zijn, en anders niet, alle mijne gemaakte en onopgemaakte klederen, t zij van Zijde, linnen wollen Catoen werken en verdere Materialen tot de affaire behorende, en dat de waarde dier goederen zal worden berekend naar de prijscourant daarvan op den dag van mijn overlijden bestaande, zullende indien het als dan mogt komen te blijken, 

    dat het geen door mijnen gemelde zoon op de wijze hier voren bepaald word overgenomen, meerder bedraagd dan zijne Erfportie uitmaakt hij gehouden en verpligt zijn, om dit meerder bedrag, voor zo veel het aandeel mijner andere Kinderen en Erfgenamen daarinne betreft, aan dezelven, binnen den tijd van een jaar te rekenen van den dag van mijn overlijden af met den interest van het zelve berekend tegene vijftien honderd t jaars te voldoen, en waarmede mijne andere kinderen en Erfgenamen zullen moeten te vrede zijn, zonder mijne gemelden zoon, om vroegere voldoening te mogen lastig vallen.

    Aan mijnen zoon Jacobus Gaijkema Dirkszoon, geef ik bij dezen het regt de keuze en het vermogen, om mede op mijn overlijden over te nemen en om door hem in vollen en vrijen eigendom, zonder tegen zeggen van mijn andere Kinderen en Erfgenamen, te worden bezeten, de na te meldene landerijen, gelegen onder Velsen als een stuk land, groot twee Mad genaamd Vromaad, gelegen in den Polder de Velserbroek, een dito stuks groot twee Mad, genaamd van Kampens Kampje gelegen als voren, en een stuks land groot een Mad gelegen Buitendijks, voor zodanige prijs, als waarvoor dezelve landrijen, aan mij of mijnen overleden man zijn aangekomen en blijken zal uit de laatste Acten van Overdragt in den boedel voorhanden. En zulks mede omme te strekken, in mindering zijner Erfportie: zullende mijnen gemelden zoon Jacobus Gaijkema Dirkszoon ook gehouden zijn zich binnen drie maanden na mijn overlijden, aan mijne andere kinderen en Erfgenamen te verklaren, of hij van die faculteit van overneming verkiest gebruik te maken 

    En in al het geen ik verder met er dood zal komen te ontruimen en na te laten, onder de last van Uitkering der hier vorengemelde prelegaat, legaten en nakoming der vorenstaande voorwaarden, daarinne stel en institueer ik tot mijn Eenige en algeheele Erfgenamen, mijne drie Kinderen Jacobus Gaijkema Dirkszoon, Bregje Gaijkema en Gerbrand Gaijkema ieder voor gelijke aandeelen, en bij voor overlijde, van een of meer derzelve deo of deo overledens wettige Kind, Kinderen en verdere descendenten bij representatie.

    Het geen voorschreven staat aan de Testatrice door mij Notaris tegenwoordigheid van de na te noemen Getuigen duidelijk zijnde voorgelezen verklaarde zij zulks wel te hebben verstaan, en te bevatten haar testament laatste en uitterste wille begeerende dat het Zelve na haar Overlijden, alzo volkomen Effect Sorteeren zal.

    Aldus gedaan en gepasseert, ten huize van de Testartrice te Velsen, in den hoofde deze gemeld op heden den Zestienden Januarij des jaars Agttien honderd twee en twintig, in tegenwoordigheid van de Heeren Pieter Corver, onderwijzer der Jeugd, Willem Koelen, Smit, Jan van Zaadel, winkelier en Joost Turehout, suppoost van t Diaconie Weeshuis wonende allen hier te Velsen als getuigen ten deze verzogt die deze nevens de Testatrice en mij Notaris na gedane voorlezing hebben ondertekend.

Jannetje Rijperman

Wed. Dirk Gaijkema

P. Corver, C. Schreuder, Not.

Wm. Koelen,

Jan van Zaadel,

Joost Turenout,

 

 

Bron:

ONA Velsen 16-1-1822 

Streekarchief te Haarlem

_________________________________________________________________________________

2002  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn