ONA Velsen 003

 

1829                                                               No. 60                                                   28 November

Procesverbaal van Publieke Verhuring van Land.

 

    In den Jare Achttien honderd Negen en twintig den Agt en twintigsten November des avonds om Zeven Uren ten verzoeke van Dirk Meland Langeveld en Hendrik Slot broodbakkers wonende beide te Velsen.

    Heb ik Coenraad Schreuder openbaar Notaris Residerende te Velsen, Kanton Bloemendaal, arrondissement Haarlem, provincie Noordholland in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen mij begeven ten huize van Gerrit ter Burg, Kastelijn wonende te Velsen en aldaar ter publieke verhuring aangeboden een partij Land gelegen in de geamoveerde Hofstede Schonenberg onder Velsen en het land genaamd de drie Stukjes mede gelegen onder Velsen om te worden betaald met aardappelen of Erwten op zoodanige voorwaarde als door mij aan de Vergaderde persoonen zijn voorgelezen en alhier volgend.

Art.: 1.

    De Verhuring geschied om in te gaan op heden en te eindigen November achttien honderd en dertig voorts om guldens van honderd Cents het stuk minder Spetie naar adrenant, doch zullen de Huurders boven hunne uitgeloofde huurpenningen moeten betalen tien Cents per gulden voor honorarium van mij notaris en registratie regten welke gelden dadelijk op de Eerste aanmaning in handen van ons notaris moeten worden betaald.

Art.: 2. 

    De betaling der Huurpenningen zal moeten geschieden in handen en ten kantore van ons Notaris te Velsen voor de rooijing of Plukking der Vruchten welke rooijing of Plukking niet zal mogen plaats hebben dan op kwitantie van gedane betaling der huurpenningen, zullende de voornoemde rooijing of Plukking in allen gevallen moeten geschieden voor of op den Eersten November des jaars achttien honderd en dertig op poene dat de als dan nog onbetaalde of ongerooijde, en ongeplukte Percelen door rekwiranten ten lasten en risico van nalatigen Huurder zullen verkocht of onder het land geploegd worden, zullende in geval van Verkoop het meerdere geldende zijn ten behoeve van den Verhuurden terwijl het minder opbrengende met de Kosten van den Huurder op zijn persoon en goederen zal worden verhaald als volgens de Wet.

Art.: 3. 

    De Huurders zullen het door hun gehuurde moeten beplanten of beteelen met aardappelen of Erwten en volstrekt met geen andere Veldvruchten terwijl de Verhuurders geenzins kunnen of willen agterhaald zijn in de hier na op te gevene groote van ieder Nummer of Perceel geschiedende de Verhuring geheel voetstoots zonder aan onder of overmaat gehouden te willen zijn.

Art.: 4. 

    De Huurders zullen gehouden zijn het door hun gehuurde voor den eersten Mei aanstaande behoorlijk te spitten het heij moeten digt en opmaken als mede om het gehuurde behoorlijk schoon te houden en van alle onkruid en Vuilnis te Zuiveren.

Art.: 5.

    Ieder huurder welke in een of ander der Verpligtingen die uit krachte dezer voorwaarden op hem komen te berusten of in de betaling der huurpenningen en honerarie gelden voormeld op de hierboven bepaalde tijd en wijze nalatig blijft zal boven en onverminderd zijne verpligting tot betaling van zijn verschuldigde met de Kosten uit hoofde zijner nalatigheid te vallen voor ieder dag verzuim en van ieder door hem gehuurd nummer of Perceel verbeuren eene Somma van Een gulden Vijftig Cents ten behoeve van de algemeene armen dezer gemeente zullende verder ieder huurder aanspraakelijk zijn voor alle Kosten en Schaden en nadeelen door hem of van zijnent wege moedwillig of uit onachtzaamheid worden veroorzaakt en verder gehouden zijn voor het effect dezer domilicein te kiezen ten huize van gemelde Gerrit ter Brug kastelijn te Velsen

 

No.      Er is op voormelde voorwaarden verhuurd als volgt:

1.         4 roeden 4 ellen; Matthijs van Amersfoort, Velsen                     5,--

2.         15 roeden 60 ellen; Gijs Hartoch, Velsen                                  16,-- 

3.         12 roeden 55 ellen; Abraham Noe, Velsen                                 8,75

4.         11 roeden 50 ellen; Hendrik Molenaar, Velsen                         17,--

5.         12 roeden 12 ellen; Pieter de Reus, Velsen                                 19,--

6.         4 roeden 46 ellen; Gerbrand Gaijkema, Velsen                         7.50

7.         4 roeden 46 ellen; Jan Bergen, Velsen                                     7,25

8.         4 roeden 46 ellen; Simon van der Veel, Velsen                         7,--

9.         12 roeden 47 ellen; Jacob van der Horst, Velsen                         12,--

10.       4 roeden 46 ellen; Coenraad Belling, Velsen                            5,25

11.       11 roeden 55 ellen; Jacob Stet, Velsen                                     9,--

12.       4 roeden 46 ellen; Hermanus Lokerman, Velsen                         5,25

13.       4 roeden 46 ellen; Jan Bremerkamp, Velsen                                5,50

14.       4 roeden 46 ellen; Andries Heijstek, Velsen                                 6,--

15.       13 roeden 67 ellen; Jan Strooman, Velsen                                 17,--

16.       11 roeden 55 ellen; Pieter Vermeulen, Velsen                           11,25

17.       4 roeden 46 ellen; Klaas Jansz, onder Velsen                              6,--

18.       5 roeden 67 ellen; Leendert Klein, onder Velsen                         8,25

19.       47 roeden 53 ellen; Jan de Jong, Velsen                                        23,50

20.       7 roeden 80 ellen; Engel van woudenberg, Velsen                         3,75

21.       3 roeden 50 ellen; Andries Lunts, Velsen                                       2,--

22.       3 roeden 50 ellen; Jan Kraaij, Velsen                                            2,25

23.       3 roeden 50 ellen; Frans Kipperman, Velsen                                     2,25

24.       3 roeden 9 ellen; Klaas Duijn, Velsen                                              3,75

25.       7 roeden 9 ellen; Hendrik van Veen, Velsen                                       2,25

26.       3 roeden 53 ellen; Hendrik Hopman, Velsen                                     5,75

27.       3 roeden 53 3ll3n; Jan Klijn, Velsen                                                   3,--

28.       3 roeden 15 ellen; Albert Kraan, Velsen                                             1,75

Totaal Tweehonderd drieentwintig guldens Vijfentwintig cent                 223,25

 

    Aldus verhuurd, gedaan en gepasseerd ten dage jare en plaatse in de hoofde dezes gemeld in tegenwoordigheid van Gerbrand Rijperman, schilder en Jurriaan Haven, veldwachter wonende beide te Velsen als getuigen die de Minute met mij Notaris na gedane voorlezing hebben ondertekend.

Gerbrand Rijperman,

Jurriaan Haven

C. Schreuder, Not.

 

Bron: ONA Velsen 28 november 1829

           Streekarchief Haarlem

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn