ONA Velsen 002

1822                                               No. 1.                                             11 januari.

Procesverbaal van Publieke Verkooping van roerende Goederen

 

    Uit het Register van voorlopige Aangifte van Publieke Verkoop van roerende Goederen no. 1902. Van den 10 Januarij 1822.

    Compareerde de Heer Coenraad Schreuder Openbaar Notaris residerende te Velsen, dewelke verklaarde voornemend te zijn om op vrijdag den Elfden dezer maand, des middags ten twaalf Ure Verkooping te zullen houden, ten Rekwissitie van Dirk Meland Langeveld, Eigenaar wonende te Velsen, van eene partij drooge takkebossen, staande op het Erf van het perceel no. 157 te Velsen, waarvan Zed. Acte verzogt en getekend heeft.

                                                                        Get. C. Schreuder Not.

                                                                        Voor extract conform

                                                                        De ontvanger der Regten

                                                                        Get. D.T. Crommelin

 

    In den Jare Achttien honderd twee en twintig den Elfden der maand Januarij des middags te twaalf Ure, ten verzoeke van Dirk Meland Langeveld, Eigenaar wonende te Velsen no. 160, heb ik Coenraad Schreuder openbaar Notaris, residerende te Velsen, Kanton Bloemendaal, Arrondissement Haarlem,  Provincie Noordholland, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen mij vervoegd op het Erf van het Perceel no. 157 te Velsen, en aldaar ter publieke verkoop aangeboden, eene partij drooge takkebossen en rommeling op de volgende voorwaarden door mij aan de vergaderde persoonen openlijk met luiden Stemme voorgelezen te weten,  

Art.1

    De verkooping geschied om Contant geld en om Guldens van Honderd Cents het stuks, zullende de koopers gehouden zijn, hunne uitgeloofde kooppenningen dadelijk na afloop van deze Verkooping in handen van mij Notaris te voldoen.

Art. 2

    De koopers zullen boven en tegelijk met hunne kooppenningen moeten voldoen vijf Cents per gulden voor honorarium van mij Notaris en twee en een halve Cents per Gulden voor registratie regten.

Art. 3

    De goederen worden verkocht voetstoots deshalve zullen dadelijk moeten zijn vervoerd en staan van heden af voor rekening en zeker van de Respective Koopers.

Art. 4

    Iedere kooper zal gehouden zijn zijn gedane bod gestand te doen zolang zulks, door den geen die reeds word gevorderd, ofschoon ook een ander hoger bod deede terwijl op het eerste tweede en derde woord niet zal mogen worden gemeind in den geen die welk alle misslag en uitlegging, ook ingeval van verschil over het gedane bod of de meining, aan zich zelve behoud, zonder dat men zich daartegen, in eenigerlei maniere zal kunnen of mogen  verzette. 

En zijn op voormelde voorwaarden de navolgende goederen verkogt.

 

No.       Goederen                     Koper                                Bedrag.

1.         rommeling                    Cornelis Droste                       --,35

2.         idem                             J. van Zadel                           --,70

3.         idem                             Willem van Zadel                     --,40

4.         idem                             Cornelis Droste                       --,50

5.         vijftig takkebossen            Kipperman                             2,40

6.         vijftig takkebossen            P. van Let                               2,--

7.         idem                             Kipperman                             1,90

8.         idem                             Neo                                         1,90

9.         idem                             Kipperman                             2,--

10.       idem                             Willem van Zadel                     2,10

11.       idem                             dezelve                                 2,--

12.       idem                             Kipperman                             2,50

13.       idem                             Willem van Zadel                     3,--

14.       idem                             de Ridder                              2,60

15.       idem                             Gereformeerde Armen        2,40

16.       idem                             Willem Koelen                        2,20

17.       idem                             Willem van Zadel                     2,40

18.       idem                             R. Betting                              2,60

19.       idem                             dezelve                                2,60

20.       idem                             P. van Let                               2,60

21.       idem                             dezelve                               2,40

22.       idem                             Gereformeerde Armen           2,--

23.       idem                             Noe                                         2,10

24.       idem                             Kipperman                             1,50

25.       idem                             Willem Haver                          2,50

26.       idem                             D. Berghuis                                   2,50

27.       idem                             N. Arbous                                  2,40

28.       idem                             Noe                                         2,60

29.       idem                             P. van Let                               2,60

30.       idem                             B. Betting                                   2,50

31.       idem                             B. Rijperman                                2,70

32.       idem                             Kipperman                                   2,60

33.       rommeling                    Noe                                              --,40

Totaal Zevenenzestig guldens vijfen negentig Cents                 67,95

 

    Aldus verkogt gedaan en gepasseerd, ten dage jare en plaats in den hoofde dezes genoemd, in tegenwoordigheid van Gerbrand Rijperman, schilder wonende in Santpoort en Jan Heebink, veldwachter wonende te Santpoort als getuigen ten deze verzocht, die alhier na gedane voorlezing met mij Notaris hebben ondertekend.

                                                            Gerbrand Rijperman

                                                            Jan Heebink

                                                            C. Schreuder, Not.

Bron;

ONA Velsen 11 januari 1822

Streekarchief Haarlem

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn