ONA Velsen 001

Machtiging aan Gerbrand Gaijkema door Bregje en Jacobus Gaijkema en Dirk Meland Langeveld op 16 april 1829 inzake overlijden Jannetje Rijperman.

1829                                                           No 24                                                       16 april

Procuratie

    Voor mij Coenraad Schreuder openbaar Notaris residerende te Velsen, Kanton Bloemendaal Arrondissement Haarlem, Provincie Noordholland in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen Compareerde de Heer Jacobus Gaijkema Dirkzoon Lid van den Raad der stad Hasselt en aldaar woonachtig. 

    De Heer Dirk Meland Langeveld Broodbakker in huwelijk hebbende Mejufvrouw Bregje Gaijkema. 

    Inzij Mejufvrouw Bregje Gaijkema zelve met en door haren man ten deze geassisteerd en geautoriseerd wonende te Velsen.

    Zijnde de Comparanten Jacobus Gaijkema en Bregje Gaijkema met en benevens de na te melden Gerbrand Gaijkema de Eenige nagelaten Kinderen en Erfgenamen van hunnen moeder nu wijlen Mejuffrouw Jannetje Rijperman Weduwe Dirk Gaijkema, gewoond hebbende en overleden zijnde te Velsen den tweeden dezer maand.

    Verklaren ten deze te Constitueeren en magtig te maken hunnen broeder en zwager voornoemde Heer Gerbrand Gaijkema timmerman wonende te Velsen, die ten deze mede Compareerende verklaard dezelve volmagt aan te nemen.

    Aan wien de Comparanten de magt geven om hun ten opzichten van den boedel en de nalatenschap van gemelde hunne Moeder en behuwd moeder in alle gevallen te representeeren ten dien einde alle uitstaande pretentien? te innen en ontvangen, de schulden en lasten te betalen van alle ontvangene en betaalde Somma’s kwitantie te geeven of te neeme, de memorie van de aangifte voor het Regt van Successie op te maken en  teekenen, de meubilaire en vaste goederen zoo noodig te verkoopen of zichzelven of ten behoeve van de Comparanten te laten aanbedelen ingeval van Verkoop de Kooppenningen te ontvangen en daarvoor te Kwiteeren en de goederen aan den Kooper of de Koopers te transporteren, alle inschrijvingen te nemen of daarvan te renuncieeren, dezelve weder op te heffen en in het Roijement toe te stemmen, te procederen tot Schifting, Scheiding  en verdeling der voornoemde boedel en nalantenschap, het aandeel hun Comparanten hetzij in Contanten gelden, het zij in Roerende of Onroerende goederen, Compateerende te ontvangen en daarvoor te kwiteren alle nodige acten beteekenen en passeeren, te dagvaardigen in te Compareeren voor alle Vrederegters, Regters en Geregten, praktizijns en verdedigers aan te stellen, met het gewijsde? of vonnis  genoegen te nemen of daarvan te appelleeren domilicein te Kiezen en wijders herzelve voorschreve al dat geen te doen en te verrichten wat voor het belang van de Constituanten en tot vereffening van voornoemde boedel en nalatenschap zal bevonden worden te behooren raadzaam en nodig te zijn, hoewel niet alles in deze zij vervat, en dat het een en ander nader of speciaal der volmagt mogt benodig zijn, al het welk de Constituanten houden voorhier inne te zijn geinsereerd: En dat alles met magt om anderen uit krachte dezes aan te stellen en die weder te herroepen en onder belofte van approbatie en verband als volgens de Wet.

    Waarvan Acte.

    Aldus gedaan en gepasseerd te Velsen ten kantore van mij Notaris op heden den Zestienden April des jaars Achttienhonderd Negen en twintig in tegenwoordigheid van Pieter van Tongeren, tolgaarder en Arie Duineveld landbouwer, wonende beide te Velsen als getuigen ten deze verzocht die met de Comparanten en mij Notaris na gedane voorlezing de minute dezes onderteekend.

J. Gaijkema

B. Langeveld Geb: Gaijkema             Pieter van Tongeren

D.M. Langeveld                                Arie Duineveld

G. Gaijkema                                        C. Schreuder Notaris

Geregistreerd te Haarlem den Achttiende April 1829 deel twintig folio 200 Verfo Vak 1

Bron.

Archiefdienst Kennemerland te Haarlem

ONA Notaris Schreuder 1829

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn