ONA Uitgeest 002

Boedelbeschrijving na het overlijden van Rene Susanne Langeveld gehuwd met Matthijs Cornelis Wintersteijn, 10-2-1881.

10 Februari 1881

No. 16

Boedelbeschrijving.

Heden, den tienden Februari achttienhonderd een en tachtig, des middags te twaalf uren, verschenen in het huis aan de Schevelstraat, nummer 61 te Uitgeest, voor mij Jacob van Leeuwen Albertuszoon, notaris ter standplaats Uitgeest, in tegenwoordigheid van Dirk Hein, winkelier, en Arie Jacobszoon Starreveld, brievengaarder, beide wonende te Uitgeest als getuigen:

Ten eerste

De Heer Matthijs Cornelis Wintersteijn, broodbakker, wonende in voormeld huis, die verklaarde, 

dat hij onder de Nederlandsche wetgeving, zonder eenige huwelijkse voorwaarden gemaakt te hebben, gehuwd is geweest met Mejuffrouw Rene Susanne Langeveld, die den vier en twintigsten November achttien honderd tachtig in het door hem comparant bewoonde huis is overleden en vijf uit hun huwelijk geboren kinderen heeft nagelaten, te weten: de meerderjarigen Johannes Augustus -, Bregje -, en Dirk Meeland Wintersteijn en de minderjarigen Jansje en Matthijs Cornelis Wintersteijn,

dat de overledene bij haar testament den zestienden juni achttien honderd zeven en veertig ten overstaan van den destijds te Uitgeest gevestigden notaris Cornelis Breedt Bruijn verleden, geregistreerd te Alkmaar dan dertigsten December achttien honderd tachtig, hem comparant heeft benoemd tot erfgenaam van al datgeen waarover zij te zijnen voordeele mocht beschikken;

dat hij comparant, ter voldoening aan het voorschrift der wet, eene beschrijving wilde doen opmaken van de zaken, welke den gemeenschappelijken boedel van zijne overledene echtgenoote en van hem uitmaakten, en dat door hem, als in het bezit zijnde van die zaken, aanwijzing en opgaaf zal worden gedaan van alles wat tot de gemeenschappelijke boedel en tot de nalatenschap van zijne echtgenoote behoort, op den eed, door hem bij het sluiten der acte van beschrijving in handen van mij notaris af te leggen, dat hij niets heeft verduisterd, noch gezien heeft, noch weet, dat iets verduisterd is.

Ten tweede.

De Heer Dirk Langeveld, broodbakker wonende te Velsen, die verklaarde dat hij den vijftienden Januari dezes jaars door den Heer Kantonrechter te Alkmaar benoemd is tot en bedigd als toeziende voogd over voornoemde minderjarigen Jansje en Matthijs Cornelis Wintersteijn,

Ten derde.

De Heer Johannes Augustus Wintersteijn broodbakker, wonende te Heemstede;

Ten vierde.

Mejuffrouw Bregje Wintersteijn, zonder beroep of maatschappelijke betrekking, wonende te Vreeland,

Ten vijfde.

De Heer Dirk Meeland Wintersteijn, broodbakker, wonende te Uitgeest.

De comparanten verklaarden dat de verkoopwaarde der roerende lichamelijke goederen zal worden geschat door den Heer Willem Izak Bevel, zonder beroep of maatschappelijke betrekking, wonende te Haarlem, die als deskundige daartoe gekozen en alhier mede verschenen, verklaarde te dien einde op den vijftienden Januari dezes jaars door den Heer Kantonrechter te Alkmaar te zijn bedigd.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen allen aan mij notaris bekend met mij notaris alhier getekend.

 

M.C. Wintersteijn W. Bevel,

D. Langeveld, D. Klein,

J.A. Wintersteijn, A. Jacobsz. Starreveld,

B. Wintersteijn, Joh. Van Leeuwen Albzn,

D.M. Wintersteijn,     notaris.

 

Volgens aanwijzing en opgaaf van den eersten comparant is tot de beschrijving over gegaan en gewaardeerd als volgt:

Buiten.

Een kippenhok, en een balk                    1,--

Twee en twintig kippen                10,--

Crocussen, narcissen, en tulpen                      20,--

Dek en stokken                              --,50

Mest                                 12,--

 

In den stal

Een broodkar, wasmachine en twee waschtobben 20,--

Gereedschap                        1,50

Een hokkeling                                40,--

Vier koeien                                 560,--

Een karn met botertijn                    1,--

Eene partij hooi                                  100,--

 

Op den zolder.

Een mangel, hooivorken en rommeling               4,--

 

In de bakkerij.

Platen, een mortier en schoppen               --,75

Een trog met twee werktafels en een kastje            3,--

Rommeling                    1,--

Melkemmers met juk                        2,50

Servies, een kastje en rommel                  1,--

Tulbandspannen, vormen en gereedschap 10,--

Brooden                             20,--

Vogelkooien                            --,50

 

Op het opkamertje.

Een bed met toebehoren, twee stoelen

en een bureautje                          16,00

 

Op den zolder.

Rogge                                 58,--

Tarwe                            45,--

Een kist, trommels, koekprenten, en rommeling            5,--

Een kist, koekluisters, schalen en gewicht                   1,50

Een builkist en twee ledikanten                      5,--

 

In de winkel.

Zes broodmanden                       2,--

Twee tonnen met beschuit                          4,--

Trommels, fleschen, een vorm en kleinighede      2,50

Gebakkistjes, schalen en gewicht, een glazenkist

en kleinigheden                                      6,--

 

In het voorkamertje.

Een bed met toebehoren                40,--

Een tafel, vier stoelen en een bedtafeltje             8,--

Een secretaire                        7,--

Een spiegel, een gordijn en kleeden                         3,--

 

In de woonkamer.

Een linnenkast                             25,--

Een tafel en tien stoelen                               8,--

Een piano en een orgel                     15,--

Twee tafeltjes met bloempotten en kleinigheden         4,--

Een kachel met pijpen                           2,50

Een boekenhanger met een lamp en ornamenten         2,50

Kleeden                                 5,--

Negen stoven                            2,25

Lijfgoed                                         20,--

Tafelgoed                              12,--

Bedlinnen                              14,--

Aardenwerk                                  10,--

Dekschalen en een servies                         20,--

Twee bedden met toebehoren                         50,--

Eene partij nog op een akkertje te Heemstede staand bloembollen  40,--

Een tabaksdoos, een lepeldoosje en een lepel en vork      24,--

-------

Te zamen twaalfhonderd zes en zestig gulden                1266,--

 

Vorderingen.

Van verschillende personen wegens geleverd

brood bij benadering                     50,--

Van de Diaconie te Uitgeest, wegens geleverd brood 5,--

Van J.J. Brasser, wegens idem                         4,50

Van C. van de Kommer, wegens idem              3,25

Van S. Peijs, wegens idem                               3,--

Van K. van Vliet, wegens idem                                  2,--

                                                  -------

Te zamen zeven en zestig gulden en 75 cent         67,75

 

Schulden der gemeenschap.

Aan P. Verhagen te Beverwijk, voor geleverd meel            900,--

Aan Westzanen en Laan voor idem                           500,--

Aan Schut voor idem                          325,--

Aan Gebroeders van Vliet voor winkelwaren                30,--

Aan Visser, te Uitgeest voor idem                     60,--

Aan den timmerman Corver                            70,--

Aan den schilder Dalmeijer                              22,--

Aan den metselaar G. Ruijter                       2,50

Aan A. van Lith, voor houtwaren                       5,--

Aan den Heer D. Langeveld, voor geleend geld waarvan

geen interest verschuldigd is                       116,--

Aan den Heer W.J. Bevel voor geleend geld waarvan de

interest tegen vier en een half ten honderd in het

jaar verschuldigd is sedert den eersten April van

het vorige jaar, per resto                                   325,--

Aan de weduwe van Voorst te Haarlem voor geleend 

geld waarvan de interest tegen vijf ten honderd

in het jaar verschuldigd is sedert den eersten 

November van het vorige jaar, en waarvoor het 

onroerende goed hijpothecair is bezwaard                2000,--

                                              -------

Te zamen vierduizend driehonderd vijf en vijftig 

gulden en 50 cent                                    4355,50

 

Kontanten.

Aan Nederlandsche muntspecien, munt en

bankbiljetten                                        30,82

 

Schulden der nalatenschap.

De begrafeniskosten die uit de bij het overlijden 

der erflaatster aanwezige gelden zijn betaald               70,--

 

Onroerende goederen.

    Het huis met tuin dat door den aangever wordt bewoond.

Effecten.

    Vijf obligatien ten laste van Hongarije, ieder groot drie honderd francs, met de daarbij behoorende 

coupons van den eerste Juli en den eerste Januari.

Titels.

    Een afschrift van het voorschrevenen testament waarbij de echtgenoote des aangevers na herroeping van al hare vroegere uiterste wilsbeschikkingen hem heeft benoemd tot erfgenaam van al het geen waarover zij te zijnen voordeele mocht beschikken.

De aangever verklaarde dat hij bij het overlijden zijner echtgenoote nog schuldig was aan landhuur 426,--

Voorts verklaarde hij dat het bedrag van andere enkele schulden nog niet door hem kan worden opgegeven.

Hiermede is de beschrijving der zaken dezen gemeenschappelijken boedel des namiddags te vier uren geindigd, waarop door den aangever in handen van mij notaris den eed is afgelegd, dat hij niets wat tot den gemeenschappelijken boedel en tot de nalatenschap van zijne echtgenoote behoort, heeft verduisterd, noch gezien heeft, noch weet, dat iets verduisterd is.

De comparanten verklaarde dat zij waren overeengekomen de beschreven zaken onder de bewaring van den aangever te laten.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten Matthijs Cornelis Wintersteijn, Bregje Wintersteijn, en Willem Izak Bevel met de getuigen en mij notaris deze acte, welke in minute is verleden, ondertekend hebbende de overige comparanten zich voor de sluiting dezer acte verwijderd zonder aantekening.

M.C. Wintersteijn

B. Wintersteijn

W.I. Bevel

D. Klein

A. Starreveld Jacobsz.

Van Leeuwen Albertsz. 

 

Geregistreerd te Zaandam, den 17 feb. 1881 deel 91 folio 58 verfovak 8, drie bladen zonder renvooi. Ontvangen regt 1,60 voor 38. Opcenten --,61, te zamen 2,21 

De ontvanger xxxkruis?

Bron:

ONA Uitgeest

Acte 10-2-1881, nr 16

Notaris v. Leeuwen, Uitgeest

Doos 660

(voormalig hulpdepot Rijksarchief +/- 1975) 

_________________________________________________________________________________

2002  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn