ONA Krommenie 023

Verkoop van een huis gelegen aan de Heijlige Weg  208 door Hendrik Hendriksz. Mulder aan Jan Bakker, op 26 maart 1828

 No.39

Voor Jacobus Alberti, openbaar Notaris residerende te Kromme­nie, kanton Beverwijk, Arrondissement Haarlem in de Provincie Noord Holland, en in tegenwoordigheid van de na te meldene getuigen is gecompireerd:

Hendrik Hendriksz. Mulder, Metselaar, wonende te Krommenie dewelke ver­klaarde uit de Hand Verkogt te hebben en mitsdien bij deze, onder Verband van Vrijwaring zoo van Frictie als gebrek, in volle vrije Eigendom te Cedeeren en te Transpor­teren, aan en ten behoeven van Jan Bakker, Veldwagter mede wonende te Krommenie, dewelke ten deze mede comparerende, 

verklaarden gekogt te hebben en in Koop te accepteren:

Een Huis en Erf, getekend met nummer Tweehonderd en Agt (208), staande en gelegen te Krommenie op de Heijlige Weg, belend ten oosten de weduwe Philippus Kessler, ten westen Dirk Kuijper,

Van welk Perceel den Comparant Verkoper den Eigendom bekomen heeft bij acte op den Tweede december Agtienhonderd vijftien  voor mij Notaris en getuigen gepasseerd, en den Zevende december daaraan volgende te Zaandam geregistreerd.

Het gemelde Perceel is Verkogt als Vrij en Eijgen Goed, Echter met al zodanige Vrij en Onvrijheden, Regten en Geregtigheden Heerschende en Lijdende servituden als zelve is hebbende en zoo als de oude Brieven en bescheyden zijn inhoudende, waar aan ten deze verder word gerefereerd, Verklarende de Compa­rent Koper het gemelde Perceel wel te kennen daar mede tevrede te zijn, en geen andere omschrijving te begeeren.

Dit Perceel kan door de Heeren Kopers aanvaard worden Primo Mey Eerstkomende, van welken tijd de lasten van het zelve, voor Rekening van den Koper zal ingaan, zoo die nu thans op zijn of nader zullen geheven worden, staande Echter genoemde Perceel dadelijk voor risico van de Koper.

Deze Verkoop is geschied voor en om de Somma van Negen Honderd Guldens (900,--), Vrijgeld, welke Som de Comparant Verko­per bekende op heden van de Comparant Koper, in Contant Geld tot zijn genoegen ontvangen te hebben, en de Koper daar­mede ter Zake van de Koopprijs dezes ten Volle te Kwiteeren, met belofte van het Verkogte Perceel te zullen Vrijen en Waaren, van alle verdere bezwaarnissen, die namaals zouden kunnen opkomen, of gevonden  worden, daar voor verbindende zijn Persoon en Goederen, als na Regten, Stellende mitsdien de Koper in de volle Possiessie van Gemeld Perceel, dewelke daar over als Vrij en Eigen Goed zullen kunnen beschikken in hetzelve te gebruiken, zoodanig als hij Verkoper daar op het Regt heeft gehad. 

Aldus gepasseerd te Krommenie ten Kantore mijns Notaris, in tegenwoordigheid van Arend Kos­ter, Koopman, en Pieter de Jong, Arbeider, beijde wonende te Krommenie als getuigen, den Zes en Twintigste Maart Achttien Honderd Acht en twintig (26-3-1828),

en hebbende de Comparanten nadat deze Acte aan hen in tegen­woordigheid van de gemelde getuigen was voorgelezen, deze tegenswoordige Minute, benevens mij en de Getuigen onderte­kend, dewelke vervolgens in het bezit van mij Notaris is gebleven.

was getekend:

Hendrik Mulder

Jan Bakker

Pieter de Jong

Arend Koster

                                          J. Alberti, notaris.

Geregistreerd in Zaandam den 26 maart 1828, Deel achttien, folio 86 vak 6, ontvangen 36 gulden voor regt, 4 gulden 68 cent voor de ??? en 4 gulden 68 cent voor de verhooging van het syndicaat, namelijk:

Koop f. 900,-- 4 procent  = 36,--

Belasting                 4,68

Belasting Syndicaat 4,68

                              ____ 

                                       =   9,36   

                                         ______            

                                           45,36

De ontvanger H.H. Smitt.

 

 bron:

GA Zaanstad

ONA Krommenie 1828

fiche 3116 3+   

 

_________________________________________________________________________________

© 2007  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn