ONA Krommenie 018

Verdeling boedel van Barent Janse Backer en Trijntje Sijmons, 20-10-1752

Scheijdinge eenen boedel.

de opdeelinge is beneden de 600 gld. 

Art. 63

    Op huijden den 20 october 1752 Compareerden voor mij Jacob Beets openbaar notaris bij den Ed: hove van Hollant geadmitteert tot Crommenie, in presentie van de getuijgen nagenoemt.

    Jan Barentse Backer, Cornellis Barentse Backer, Claas ven den Hoven als in huwelijk hebbende Trijntje Barentse Backer,

    Pieter Backer, Claas Roodt en Jan Dingenam in qualiteit als voogd over Aagje Barentse Backer, en Bregje Barentse Backer, en Aldert Barentse Backer, en Pieter Barentse Backer, zijnde vier onmondige, dus te samen zeven kinderen en Erfgenamen ab intestato van wijlen Barent Janse Backer en Trijntje Sijmons in den tijt egte lieden alhier woonende de Comparanten alle alhier en mij notaris bekent.

    Te kennen gevende dat zij comparanten met malkanderen in min en vrintschap hebben gemaakt eene scheiding en verdeelinge van den boedel en goedern bij de gemelde hunne oudren vader en moeder Barent Janse Backer en Trijntje Sijmons nagelaten, op dese wijse:

    Eerst wert genoteert, dat den boedel buijten het nagenoemde zijnde gerede goederen verkogt en te gelde gemaakt zijnde, is na gedaane opneminge bevonden daarvan is gekomen         de somma 2102 

    Daarentegen aan schulden en lasten op den boedel sooverre bekent is betaalt de somma 1640

    Komt over voor alle de erv. deelbaer de somma 462

    Waar van elk van hun compateert voor een zevende part de somma van 66 gulden.

    Bekennende zij comparanten elke van hun zijn geregte portie en aandeel op dato deser te hebben ontvangen, en daar van voldaen te zijn. Te weten de meerderjarigen voor hun persoonen zelven, en de voogden in hun qualiteijt voor de minderjarige.

    In soo verre dat ieder van hun daar mede bekende volkomen wegens vaders en moeders erf genoeg gedaan te zijn, en de content te wesen, zonder deswegen eenige actie of pretensie te behouden, doende afstant van hun scheijdinge, relief alsmede van nadere staete of inventaris de boedel te vorderen.

    Alleenlijk wert genoteert dat de Landen onder Assendelft gelegen bestaende in diverse stukken ten beloop circa van 6 morgen 674 roede land is gemeen en onverdeelt gebleven, en dus elk ieder daarin zijn geregte portie blijft behouden, met de voor- en nadeelen daarop te vallen.

    Zijnde de ongelden daarvan tot den jaere 1751 ineluijk uijt den boedel voldaan.

    Verder wert gestipuleert, indien na dato eenige voordeelen of last des boedels sig mogten openbaeren die als nu onbekent zijn, dat ieder erfgenamen daar in zal gewis?? afdraegen, na rato van zijn portie in de bissenisse bovengemelt

    Beloovende wijders de comparanten dese scheijding getrouwelijk te presteren, en de zijn effect te doen genieten, onder verbant van hunne persoonen en goederen, als na regten.

    Aldus gedaan en gepasseert te Crommenie, in presentie van Sijmon Bruijnse en Johannes Beets als getuigen.

Jan Barentse Bakker

Cornelis Barentse Bakker

Klaas van den Hoven

Pieter Bakker

Klaas Root

Jan Dingenom

Sijmon Bruijnse

Johannes Beets

 

Quod attestor

J. Beets, notaris

 

Bron:

Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie, 

fiche 3066 2+ (1752-1755)

_________________________________________________________________________________

2002  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn