ONA Krommenie 017

Boedelscheiding Cornelis Janse Backer gehuwd geweest zijnde met Aafje Jans, 10-10-1726

Acte van scheiding                                                                                                                          fol: 564

    Huijden den tienden october 1726 compareerden voor mij Jacob Beets, openbaar notaris bij den ed: hove van hollant geadmitteert tot Crommenie resideerende en voor de getuijgen nagenoemt,

    Jan Cornelissen Backer woonende op Crommeniehorn, Pieter Cornelissen Backer tot Uijtgeest, Jan Cornelissen de Jong mede op Crommeniehorn, Joost Poulissen Cabel als in huwelijk hebbende Wijntje Cornelisse mede tot Uijtgeest, ende Trijntje Cornelisse Backer weduwe van wijlen Claas Cornelisse Jager (Jongen) wonende tot Wessanen, mij Notaris wel bekent alle te samen respectieve kinderen en erfgenamen ab intestato van wijlen Cornelis Jansen Backer, ende Aaje Jans in haer leven egtluijden gewoont hebbende tot Crommeniehorn, ende aldaar overleden, te kennnen gevende dat zij Comparanten, met malkanderen in min en vrintschap hebben gemaekt een scheiding en verdeelinge van den boedel en goederen soo als die bij hun voornoemde ouders in gemeenschap bezeten ende nu door het overlijden van haar vader Cornelis Jansse Backer als de langstlevende zijnde geweest metter dood was ontruijmt, ende nagelaten;

    ende dat op dese volgende wijzen; 

    Eerstelijk, na dat door de comparanent was gemaakt behoorlijke staat en inventaris van den boedel en vervolgens een overslag van de waardije desselfs soort van de onroerende goederen,

    Jan Cornelissen Backer gedeelt aan het naevolgende als:

Een Huijs met sijn erf groot xxx roede staende en gelegen op Crommeniehorn belent ten oosten de de erve zelf, en ten westen Jan IJsbrantsen;

Item een stuck lant genaamt van  Claas Tuijk ven, groot 1635 roeden, belent ten zuijden de erve zelf, ten noorden Cornelis van Wielen;

Item een stuck lant genaamt van Claas bak en boontje, groot xxxx roeden, belent ten noorden de wegsloot, en ten zuijden Claas Tijse Boekes;

Item een stuck lant genaamt Jan Suiker ven, groot 900 roeden, belent ten noorden Dirk Sijm Maenjaer en ten zuijden de erve zelf;

Item een stuk lant gelegen voor Crommeniehorn genaamt het  bolhemert, groot 696 roeden, belent ten noorden .  . 

en ten zuijden de erve zelf;

Item twee ackers genaemt de groote breed en korte breed, groot 780 roeden, belent ten zuijden Henderik Slikman, en ten noorden de erve zelf;

Item een stuk lant genaamt Cornelis Wouters, groot 400 roeden, belent ten zuijden Wouter Gennits, ten noorden Teunis Janse Slikman;

Eijndelijk nog al het boeren gereedschap dat tot de boerderij is dependeerende, en wijders desselfs portie van den inboedel;

Pieter Cornelissen Backer is gedeelt aen het volgende, als eerst:

Een stuck lant gelegen mede in desen banne genaamt de ven van Maerte xxxx , groot 1182 roeden, belent ten oosten Harmen Andriesse ijelfje Cornelis, en ten westen Henderik Teunisse en Dirk Sijmon Maenjaer;

Item een stuck lant genaamt Gerrit aenesen ventje, groot 1020 roeden, belent ten westen de erve zelf, en ten oosten Jacob Heijn;

Jan Cornelissen de Jong is gedeelt aen het volgende:

Een stuck lant gelegen aen den Indijk, groot 966 roeden, belent ten zuijden de gasthuijs ven, ten noorden de erve zelf;

Nog een stuk lant gelegen in desen banne, groot 1025 roeden, belent ten noorden Jacob Sijmons en ten zuijden de erve zelf;

Joost Poulissen Kabel als in huwelijk hebbende Weijntje Cornelisse is gedeelt aan het volgende:

Als een stuck lant genaamt Pieter Baart voor den Uijtweg gelegen groot xxx  roeden, belent ten noorden de erve zelf, en ten zuijden IJsbrant Visser;

Item een stuck lant genaamt Gerrit anissen ven, groot 916 roeden, belent ten oosten den indijk ten westen den schalhenins?

Item een stuck lant genaamt Maartje Claasse, groot 460 roeden, belent ten zuijden Harmen Backer, en ten noorden Hendrik Teunisse Slikman;

Item een stuk lant gelegen voor den horn groot 227 roeden, belent ten noorden Trijntje Gabriels, en ten zuijden Dirk Janse Wouda;

Eijndelijk een acker voor den Uijtweg groot 345 roeden, belent ten zuijden den kooper zelf, en ten noorden Jan Sijmons Sluijs

    Eijndelijk soo is Trijntje Cornelisse, inplaats van eenige vaste goederen, voor haar portie en aendeel voldaen geworden met contante og gereede penningen, in soo verre dat zij daarmede ten volle vergenoegt is;

    Wijders soo zullen de comparanten een deelgenoten ider zijn aangedeelde hebben en behouden in vollen vrijen eijgendomme zonder dat elk ofte de een op dat anders aandeel eenig regt af actie sal mogen pretendeeren, voorts zal ider opslag moeten nemen, soodanige lasten, servituijten, of vrijheden, als deszelve landen ider aanbedeelt zijn hebbende dragende of onderworpen zijn, sij van dijk, weg of andere lasten of ook voordeelen hoe genaamt het welk zal blijven subject aan en op die landen die daar aan gedeelt is.

    Dat vervolgens of wel de eens deel in de vaste goederen meenden bedraagt dan des ander, soo hebben zij comparanten zullen? met ander effecten geegaliseert en soo gelijk gemaakt als mogelijk was, immers tot soo verre dat zij alle daar mede vergenoegt en tevreden zijn.

    Eijndelijk soo hebben de comparanten den  xxx  boedel, en zullie de losse goederen als lijnzaad, inboedel, gelt, gout en zilver en wat dies meer is, onder den anderen mede gescheiden ende verdeelt, hebbende ider zijn aangedeelde goederen en effecten reets ontvangen ende overgenomen;

    ende behouden over zullen, zij comparanten alle te samen, en de ider in het bisonder; met de scheijdinge en verdelinge te nemen volkomen genoegen en contantement, ende vervolgens zig van de erfenisse en nalatenschap hunnen ouderen zaliger geheel en al te wezen voldaan, zonder eenig verder regt, actie of pretentie daar op te resteren, zulks ook niet, den een jegens den anderen. Elkaar beloven elk anderen zijn aangedeelde in rust en vrede te zullen laten bezitten en behouden zonder mekanderen namaels hier of te maeijen in regten of daar buijten, mitsdien wil expres afstant doende van eenige nadere staat inventaris veel min scheidinge te zullen vorderen, ook nenunceerdende? van Relief en reductie;

    Tot prestatie dezes, verbinden zij comparanten respectivelijk hunne personen en goederen deszelve  submitterende onder bedwange van allen regt ende regten;

   Aldus gedaan en gepasseerd op Crommeniehorn, ten huijse van de voornoemde overledene, in presentie en ten overstaan van Reijer Claesse Moij, ende Jan Wielen gebuuren aldaer als getuijgen hiertoe versogt,

 

Jan Cornelisse Backer,

Pieter Cornelis Backer,

Jan Cornelis de Jong,

Joost Poulisse Cabel

X dit merk is van Trijntje Cornelisse gestelt,

Reijer Claasz. Moij,  

Jan Jacobsz Wiele.

 

Quod attestor,

J. Beets, notaris. 

 

Bron:

Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie, 

fiche 3053 3+ en 4 

Jaar 1726, acte 564.

_________________________________________________________________________________

© 2002, 2010  Dé Wintersteijn, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn