ONA Krommenie 016

Huwelijkse voorwaarden tussen Jan Pieterse Bakker en Trijntje Claes van Leije, 18-6-1741

 

Testament                                                    fol. 353                                          C.V. Dijk

 

    De comparanten verklaerden beneden de voogt gegoedt te zijn.

    In den Name Godes Amen, in den jaere na Christus geboorte Duijssent Zevenhondert een en veertigh, op den agtiende dag den maend Junij (18-juni-1741), des avonts zeven uuren Compareerden voor mij Jacob Beets, openbaar notaris bij den Ed: Hove van hollant geadmitteert tot Crommenie residerende, in presentie van de getuijgen nagenoemt:

    Jan Pieterse Bakker, minderjarige jongeman, geadsisteert met zijn vader Pieter Bakker, toekomende bruijdegom ten eenne; Trijntje Claes van Leije, minderjarige dogter geadsisteert met Mighiel Rits en Claas Oosterhoorn als denzelven voogden toekomende bezijdt ten andrezijde, wonende alle tot Crommenie mij Notaris bekent, dewelke verklaerde voornemend te zijn, met den anderen aen te gaen een wettigh huwelijk ende dat alvoorens het zelve te voltrekken, was geconditioneert dat het zoude geschieden op conditie en voorwaerden als volgt,

    Indien den bruijdegom de Eerst stervende mogte wesen, zonder eenig nazaat, uijt desen aanstaende huwelijke geteelt na te laten; zoo zal de gemeenschap van goederen geen plaetse hebben maar zijn uijtgesloten en derhalve zal de bruijdt mogen volstaen, om aan de validen? erfgenamen van de bruijdegom uijt te keren? de goederen van zijn zijde tot huwelijk aengebragt en staende huwelijk aengehouden, zonder meerlij en de dienvolgende zal de bruijdt ook aen haerzijde behouden de goederen bij haar tot huwelijk aengebragt en de staende huwelijk aengehouden; 

    Zullende ook winst en verlies staende huwelijk gevallen zijn voor rekening en ten baat of schaede van de bruijdt.

    En voorts alle andere gevallen laten de Comparanten aan het beloop van het Lantregt;

Op welke condities en voorwaarden de Comparanten beloofden hun voorgenomen huwelijk nu eerlangs te voltrekken, en den alkanderen den innehoude defect te presteeren onder verbant van haare persoon en goederen, als na regten.

 

Aldus gedaan en gepasseert tot Crommenie ten huijse van de weduwe Gerrit Clase van Leije, in presentie van  Claes Dirks Dekker, ende Claes Jansse Smit, gebuuren aldaer als getuijgen;

 

Jan Bakker

Pieter Bakker

Trijntje Klaas van Leijden

Michiel Rits

Claes Oosterhoorn

Klaas Dirksz Dekker

Klaas Jantsz Smit

 

Quod atteston

J. Beets, Notaris. 

 

Bron: 

Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie 

fiche 3062  7+ (1738 – 1741)

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn