ONA Krommenie 014

Bevestiging van de ontvangst door Cornelis - en Dieuwertje Bakker van hun erfdeel van hun grootmoeder Antje van Leijden, 28-7-1826.

No 34

    Voor Jacobus Alberti, openbaar Notaris Residerende te Krommenie, Provincie Noord Holland, district Haarlem is Gecompareerd,

    Cornelis Bakker Directeur op een Zeijldoek fabriek wonende te Krommenie, en Dieuwertje Bakker Gehuwd en Geadsisteerd met Frederik Lieuwerts, Logementhouder wonende te Alkmaar doch thans alhier present,

    Zijnde zij Comparanten Cornelis en Dieuwertje Bakker, meerderjarige kinderen van Maarten Bakker Zeijldoek fabrikeur  te Krommenie, in Huwelijk verwekt bij wijlen Maartje Kabel en in die Kwaliteijt voor Een derde mede Ervgenamen geweest, van hun lieden Grootmoeder Materieel Wijlen Antje van Leijden weduwe Cornelis Kabel gewoond hebbende en overleden te Krommenie voornoemd.

    Te kennen gevende dat aan hun Comparanten door hun lieden Vader Maarten Bakker, als voogd van Regtswege, het ervdeel van hun Comparanten van wijlen gezegde hun Grootmoeder Geadministreerd hebbende, opening was gegeven van derzelver meergenoemde Ervdeel, en aan hun Comparanten was gebleken, uit de acte van Scheijding der Nalatenschap voor dezelve hun Grootmoeder Antje van Leijden op op den Een en twintigste October 1818 voor ons Notaris en Getuigen gepasseerd en op den 24 derselve Maand te Zaandam geregistreed, dat voor hun Comparanten als toen Minderjarig, aan gemelde Maarten Bakker, als Vader en Voogd was aanbedeeld en ter hand Gesteld.

    Vier Certificaten werkelijke schuld, ten kantore Keterich Naamberg en Borski, gedateerd 1 February 1815 No.14780, 81, 82 en 83 ieder Groot Duizend Guldens te zamen Vierduizend Guldens.

    Drie Certificaten uitgestelde Schuld gedateerd 1 maart 1815 no. 42020, 21 en 22 ieder groot Duizend Guldens te zamen Drieduizend Guldens

    De duur bij behoorende drie Kansbilletten en Eindelijk in Contante Penningen Een Somma van 871 Guldens en 26 2/3 Cents, als mede nog een derde in een Hypotheek brief ten lasten van Gerrit van Vliet Oosterhoorn te Krommenie Groot in Corporaal 2500 Guldens in het geheel, tegen vijf percent gevestigd op Agt stukken weiland te Krommenie aan den Indijk en Kerksloot groot 7 Morgen, 450 Roeden, oude xxx 7 Bunders en Circa 9 Roeden nederlandsche maat, – op den 17 July 1818 voor mij Notaris en Getuigen gepasseerd en op den 31 daaraanvolgende te Zaandam geregistreerd.

    Dat zij Comparanten Erkenden, op heden uit handen van hun gemelde Vader Maarten Bakker te hebben ontvangen en overgenomen, de hiervoren vermelde Certificaten werkelijke en uitgestelde schuld met de daarbij behorende kansbilletten, benevens de Een derde in voorgemelde Hypotheek en Eindelijk de hier vooraanschreve Somma in Contante Gelden van 871 Gulden, 26 2/3 Cents en zulks in volle voldoening van hun Grootmoederlijk      Ervdeel, verklarende daar mede volkomen voldaan en betaald te zijn, voormelde Nalatenschap als mede hun Vader te Kwiteeren en voor alle normxxxig te indemneeren en Vrijwaren, gevende dus dese aan en ten behoeven van deszelve hun Vader voor volkomen acte van Kwitantie en Decharge met Remmxxcie van Relief, herrekening en van alle alle andere middelen en Exeptun die het Kragteloossstelling dezes zouden kunnen worden aangewend, onder verband van hunne Personen en Goederen als volgens de Wet.

    Gepasseerd te Krommenie ten Kantore mijns Notaris den 28 july 1826 in tegenwoordigheid van Jan Bakker Veldwagter en Pieter de Jong Arbeijder, beijde wonende te Krommenie als Getuigen die de Minute benevens Comparanten en mij Notaris na Gedane Voorlezing hebben getekend.

Cornelis Bakker                   Jan Bakker

Dieuwertje Bakker               Pieter de Jong

Lieuwers                               J. Alberti, Notaris

onleesbaar

 

Bron: Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie, 

fiche 3114

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn