ONA Krommenie 013

Openbare verkoop inboedel op 26-1-1826 van Klaas Jansz. Bakker, na zijn overlijden.

 

No. 6

Extract uit het Register declaratien, voorafgaande de Publieke verkoping van roerende Goederen, 

deel 5 H 187 

 

    Den vijfentwintigste January 1826 is gecompareerd Jacobus Bakker, Postbode te Krommenie als bij desen bij Procuratie dato 1 April 1825 alhier behoorlijk geregistreerd en gedeponeerd, gemagtigde van Jacobus Alberti Notaris te Krommenie residerende, dewelke heeft verklaard dat genoemde zijn principaal voornemens is op morgen den zes en twintigste deser te Krommenie in het Huijs no 187 publieke Verkoping te houden van meubelen, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen Klaas Bakker te Krommenie en heeft getekend,

getekend / Jacobus Bakker.

Voor extract conform, de ontvanger 

der registratie te Zaandam, 

getekend / H.M. Smitt.

    In t Jaar Agtien Honderd Zes en twintig den zes en twintigste January (26-1-1826), is voor mij Jacobus Alberti openbaar Notaris residerende te Krommenie, Provincie Noord Holland, district Haarlem gecompareerd, Jan Bakker Veldwagter en Willem Bakker Arbeider, meerderjarige, alsmede deszelve Jan Bakker als aangestelde Voogd, en in tegenwoordigheid van Cornelis van Assem, als aangestelde toeziende Voogd, over Trijntje - en Cornelis Bakker, minderjarige kinderen en Ervgenamen van wijlen Klaas Bakker, gewoond hebbende te Krommenie en aldaar overleden, zijnde zij daartoe aangesteld bij een Raad van naast bestaanden ten overstaan van den Heer Vrederegter van het kanton Beverwijk, den agsten November Agtienhonderd vijf en twintig (8-11-1825), ingevolge verbaal van dien dag den zevenentwintigste November te Zaandam geregistreerd, wonende de comparanten te Krommenie.

Dewelke hunne begeerte hebben te kennen gegeven, om ingevolge aangeplakte biljette met de Publieke Vijling tegen heden aangeslagen voor te gaan in het Huijs no 187 te Krommenie, alwaar de Goederen zig thans bevinden, versoekende gemelde Notaris de Conditien aan de Vergaderde menigte voor te lezen, en daar na met de Vijling een aanvang te maken, zijnde de conditien van desen inhoud:

Alles word verkogt voetstoots bij de kopers gezien of niet zonder dat de verkopers ergens in willen agterhaald zijn zijnde alles na gedane verkoop van rekening en risico van de kopers, dewelke / des gerekwireerd / Borgen zullen moeten stellen of contant bij iedere post betalen, de koperes zullen hun gekogte moeten betalen aan handen van de verkopers in goed Nederlans Geld, met vijf cents opgeld van iedere gulden die daar toe Vaceren zullen heden over vier weken, zijnde den drie en twintigste February deses Jaars, ten Huijzen van den comparant Jan Bakker op het Kattepad (nu Evenwichtstraat) s namiddags van twee tot vijf uren.

Na voorlezing van welke conditien men dadelijk ten overstaan van gemelde Notaris met de verkoping is voortgegaan, en is eerstelijk gevijld.

 

Rommeling

1. een vat   Willem Bakker 0.70

2. oud hout Jacob Visser          0.20

3. dito    wed. Klaas Luijting 0.25

4. een vat   Arend van Lohuijzen    0.75

5.   planken Jan Al             1.--

6. oud hout Pieter Molenaar          0.50

7. dito    Jan Al       0.10

8. dito     Jan Jun          0.05

9. dito   Pieter C. de Jong 0.10

10. dito   Hendrik Wis 0.10

11. dito Gerrit Dekker 0.05

12. dito Gerrit Dekker 0.20

13. dito Gerrit Dekker 0.50

14. dito Arian Krijgsman          0.20

15. dito en divers      Klaas Luijt 0.70

16. oude deele      Barend Wayper 0.40

17. dito Pieter Jun 0.45

18 dito Gerrit Dekker 0.25

19. dito en stokke       Pieter Bos 0.65

 

Huijsraad

1. drie Bakke Hendrik Kuijper 0.20

2. twee dito Jan Bakker 0.25

3. een Pan en Bak     Jan Boekelaar 0.25

4. dito dito            Dirk Haan 0.35

5. twee Potte Jan Busscher 0.25

6. drie dito          Arian Krijgsman 0.20

7. een Pantje wed. Klaas Luijting 0.10

8. dito             Arian Krijgsman 0.15

9. een Kom Jan Bakker 0.40

10. twee Potte        wed. Arie Abbing 0.20

11. een Kamer pot Jan Oosterhoorn 0.55

12. twee Potten    Jacob Pot 0.20

13. een centur      Heertje de Vries 0.30

14. een Bak           Pieter de Jong 0.40

15. een Tulband pan        Jan Bakker 0.30

16. een Weeg en mand Cornelis de Jong 2.50

17. vier mandjes           Teunis Broertjes 0.15

18. t/m 34 slaan we over

35. een zak Jan Bakker 0.30

36. een Bakje Jan D. Rol 0.30

37. een Stillitje            Jan Huijg 0.70

38. een kuijp    Willem Max 0.65

39. een Was Tafel         Jan Boekelaar 0.75

40. een Hekje om de Haard Jan Smit 0.80

41. twee bakke Rekke Jan Haan 0.45

42. een Spinnewiel   Cristiaan Molthof 1.20

43. dito                  Pieter Boekelaar 1.40

44. dito                 Dirk Rol 3.75

45. een Schilderij           Hendrik Loohuijzen 0.15

46. een stoof              Cornelis Fontijn 0.35   

47. twee dito                   Jan Pel 0.15

48. twee dito                  Jan Kloppenburg 0.70

49. twee dito                  wed. Willem Kastelijn 0.25

50. twee dito                     Jan Busscher 0.20

51. twee dito                wed. Klaas Luijting 0.50

52. Wringelplank en stok         Jan Kampshof 1.--

53. een Kasje           Heertje de Vries 1.50

54. een Kas                     Willem Bakker 3.--

55. een Kasje                wed. Willem Kastelijn 2.--

56. een Glaze Kasje                  Salomon Emmerig 2.50

57. een Laad Tafel          Jan Bakker 3.50

58. een Bureau                Jan Bakker 6.--

59. een Glaze Kasje                 Pieter Molenaar 2.--

60. een glaze Kas                 Salomon Emmerig 6.--

61. een aanregtbank                    Jacob Pot 3.--

62. een Hangklok                  Jan Servaas 11.25

63. een Weerglas                     Cornelis van Assem 1.75

64. dambord met schijven                 Jan Bakker 1.--

65. een Mutse drager                     Jan Luijt 0.30

66. een droogzak                     Cornelis Fontijn 0.20

67. een Grote Kas                  Salomon Emmerig 3.50

68. een Tafel                       Jan K. Groot 1.20

69. t/m 170 slaan we over

171. een Plaat agter Glas                 Dirk van Assem 4.25

172. Bijbel met Lessenaar                   Jan Bakker 7.--

173. 2 boeken beschr.v.Rome Salomon Emmerig 1.75

174. een Pakket boeken          Saloman Emmerig 0.65

175. dito                        Jan C. Bakker 1.80

176. dito                 Jan C. Bakker 0.50

177. dito                       Pieter Roos 0.40

178. dito                  Dirk Wagemaker 0.35

179. t/m 402 slaan we over

403. een vuilnisblik           Cornelis Pater 0.55

404. slijpbord          Hendrik Sman 0.30

405. een keteltje                Letie Salomon 0.80

406. twee Bijlen               Cornelis Pater 1.10

407. een hangijzer en pan           Jan Boekelaar 1.10

408. Emje H(L)eksteeniu? Willem Bakker 0.25

409. een Emmertje             Wed. Klaas Luijting 0.65

410. een watte deken/nieuw/ Cornelis Kuijl 9.25

411. een dito                  Christiaan Moltberg 3.70

412. een dito/oud/ Lijsbet Bos 2.10

413. een Wollen Deken David Elikman 3.--

414. een dito                 Gerrit Dekker 1.40

415. een dito        Cornelis van den Poel 1.90

416. een dito                   Jan Hof 1.10

417. Bed, Peluw en 2 kussens Jan Bruin 32.--

418. dito dito dito                   Arend Koster 32.--

419. dito dito dito                  Salomon Emmerig 21.50

420. t/m 435 slaan we over

436. een paar Borstels                  Dirk Koster 0.45

437. een Lamp                 Lijsbet Bos 0.65

438. enige Bakjes divers          Jacob Bak 0.45

 

En is dese tegenwoordige Verkoping geeijndigd des namiddags ten vijf uren de klok geslagen.

 

Recapitulatie

De totale opbrengst (37 A4-tjes!) is 534,60

Opgeld in vijf cent per gulden              26,75

                            --------- 

te samen                           561,35

    Gedaan te Krommenie in voorgemelde Huijs ten dag maand en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerrit Wildeman Kastelijn en Pieter de Jong arbeider, beide wonende te Krommenie als getuigen, die de Minute benevens Comparanten en mij Notaris na gedane voorlezing hebben getekend.

Jan Bakker

Willen Bakker

Cornelis van Assem

Gerrit Wildeman

Pieter de Jong

J. Alberti, Notaris

Geregistreerd te Zaandam den negende Februari 1826 

Deel 15, F.91, V afd.19

 

Bron: Zaanstad archief, 

ONA Krommenie, 

fiche 3114

_________________________________________________________________________________

2002  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn