ONA Krommenie 012

Testament van Jan Klaasz. Bakker ten gunste van zijn Huisvrouw Duifje Koster, 20-9-1817

No. 80 

    Voor mij Jacobus Alberti openbaar Notaris Residerende te Krommenie, Provincie Noordholland, District Haarlem is Gecompareerd Jan Klaasz. Bakker, Arbeijder wonende te Krommenie op het Kattepad No 114 in tegenwoordigheijd der vier Getuigen hierna genoemd, welke deese Getekend hebben zijnde gesond, en zijn geheugen en oordeel wel hebbende, zoo als bleek uit zijne redeneringen en gesprekken zoo met mij Notaris als met de getuigen gehouden dewelke ten deesen versogt zijnde zig ten dien einde Expresselijk aldaar hebben Vervoegt, welke zijn Testament en Last van Uiterste wil heeft gemaakt en voorgesegd aan mij Notaris in Tegenwoordigheid der Gesegde Getuigen, hetwelk door mij Notaris is geschreven zodanig als het mij door gesegde Testateur is voorgesegd en als volgt: 

    Ik verklaar te Legateren aan mijn Huisvrouw Duifje Koster haar leven lang geduurende, de zuivere en naar aftrek van alle Lasten en Ongelden, Overschietende Jaarlijksche Revenuen van dat geen mijner Nalatenschap waar over ik alsoo kan disponeren, met magt om dat te aanvaarden Regeeren en administrateren, zonder tegen seggen van iemand en zonder in te stellen van eenige coutie gehouden te zijn, als het zelve  xxxxxx  hieronder in het voorderen xxxxxx dien aan mijne xxxxxx te stellen Ervgenamen verbiedende bij deese:

Ik verklaar voorts in den Eigendom van alles wat ik met de  xxxxxx zal komen te ontvangen en Natelaten, niets daarvan uitgezonderd, dan waar over bevonden zal worden   of anders te zijn gedisponeerd, te stellen tot Ervgenaam mijn Huisvrouw gesegde Duifje Koster en wel in dat gedeelte waar over de wet mij toestaat ten haren voordeel te beschikken, en in het overige van het zelve de Kind of Kinderen die ik bij mijn tegenwoordige Huisvrouw mogt verwekken en in het Leven nalaten zal, alle met volle Regten, Dan in geval ik mogt komen te overlijden zonder agterlating van Nasaat en als dan nog in Leven was, mijn vader Klaas Bakker wonende te krommenie, zoo maak en bespreek ik aan deszelve, zoo veel van mijn Nalatenschap, als volgens de wet hem compiteerd, en in het overige stel ik tot Ervgenaam mijn Huisvrouw Duifje Koster voornoemd:

Ik verklaar te stellen en te committeeren mijn meergemelde Huisvrouw tot Executrice van dit Testament Redster van mijn Boedel en stervhuijs, midsgaders tot voogdesse over mijne bij haar verwekkene kinderen of discondenten van dien en tot administratrice van dezselve goederen met alle Last magt en gesag, speciaal die van assumtie en Surrogatie:

Het zelve Testament door mij Notaris in tegenwoordigheid der vier na te noemen getuigen opgeschreven aan den Testateur duidelijk voorgeleesen zijnde, verklaarde deselve het wel te verstaan, en dat het zijn wil behelsde, en alsoo te vinden zijn Testament Laatste en Uiterste wil begerende dat het zelve na zijn overlijden effect sorteeren zal:

Gedaan en gepasseerd ten huize van den Testateur op den 20 September 1817 in Presentie van Arend Kroesen Koopman, Jan Groot Schilder, Jan Al Casteleijn, en Pieter de Jong Arbeijder allen woonende te Krommenie, als getuigen die de Minute benevens den Testateur en mij Notaris na gedane voorlesing hebben getekend.  

Jan Bakker,

Arend Kroesen,

Jan Groot,

Jan Al,

Pieter de Jong

J. Alberti, Notaris.      

Bron: Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie, 

fiche 3107

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn