ONA Krommenie 011

Verkoop huis en erf, no. 458 op den Horn, door Klaas Bakker en Hendrik Kloppenburg aan Jan Klaasz. Rol, 1 mei 1816.

No 20

    Voor mij Jacobus Alberti, Openbaar Notaris Residerende te Krommenie, Provincie Noord Holland, District Haarlem, zijn gecompareerd, Klaas Bakker, Veldwagter en Hendrik Kloppenburg Metselaar beide wonende te Krommenie, in Qualiteit als Eigenaren dewelken verklaarden onder Vrijwaring ter Zaken van Frictie Verkogt te hebben aan Jan Klaasz. Rol, Wever, mede te Krommenie woonagtig, thans mede comparerende en deze accepteerend.

    Een Huis en Erf gequoteerd met no 458 (459?) staande en gelegen te Krommenie op den Horn, belend ten Oosten Albert Muijs en ten Westen Pieter van der Wart en Cornelis Kool?

    De Verkopers hebben het Verkogten Perceel gesuiserd van alle lasten en beswaarnissen tot en met de te deses komende, mitsdien alle lasten van wat aard ook van nu af aan voor Rekening van den Koper. Zijnde aan ons Notaris op het passeren deses door vertooning der quitantien gebleken dat alle Lasten tot en met data deses waren voldaan en betaald op welke quitantien door ons Notaris het Exhibitium is gesteld geworden.

    Zijnde de Koop geschied voor een somma van Veertig Guldens waarvan de verkopers op heden bekenden ontvangen te hebben een somma van Twintig Guldens, zijnden omtrend den overige Twintig Guldens bepaald dat dezelve zonder Intrest door den Koper op den Eerste Meij agtienhonderzeventien (1-5-1817) zal worden voldaan en betaald.

    Voor welke resterende somma van Twintig Guldens hij koper verklaard te Verbinden en Speciaal ten onderpand te Stellen het vooren Verkogte Huis en Erf onder verband als na Regten.

    Wijders is geconditioneerd dat de kosten dezer acte alsmede die ven Registratie door den Koper zullen worden voldaan en betaald. 

    Van al t welk acte aan de Comparanten is voorgelesen.

    Gedaan en gepasseerd te Krommenie den Eersten Meij 1816 (1-5-1816)in tegenwoordigheid van Jan Klopper, kantoorbediende wonende te Zaandijk en Johannis Alberti, Fabrikeur wonende te Krommenie, als getuigen ten desen versogt, en hebbende de Verkopers benevens de getuigen en de Notaris de Minute deses na gedane voorlezing behoorlijk getekend, verklarende de Koper niet te kunnen schrijven.

 

Klaas Bakker, Hendrik Kloppenburg,

Jan Klopper,       Johannis Alberti,

 

Jacobus Alberti, Notaris. 

 

Bron: Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie, 

fiche 3106

_________________________________________________________________________________

2002  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn