ONA Krommenie 009

Voogdijregeling bij leven door Trijntje van Vliet Oosterhoorn tbv. Barbertje, Neeltje en Cornelia Bloemendaal, op 4 juli 1835.

No 35

Acte van voogdij.

    Voor mij openbaar Notaris residerende in de Gemeente Krommenie Kanton Beverwijk District Haarlem, Provincie Noord Holland en in tegenwoordigheid van de na te noemen en mede ondergetekende getuigen is gecompareerd Mejufvrouw Trijntje van Vliet Oosterhoorn bevorens weduwe van wijlen de heer Gerrit Bloemendaal thans gehuwd met den heer Jan Avis van beroep koopman wonenden met den anderen te Krommenie zijnde zijn huis vrouw comparante eerste beroep om ten deze door haar gemelden Echtgenoot geadsisteerd die haar tot het passeren en tekenen dezer speciaal autorriseerd, dewelke verklaarde gebruikt te willen maken van het voorregt haar bij de wet toegekend om bij behoorlijke acte te voorzien in de voogdij over hare drie nog minderjarige kinderen door wijlen genoemden heer Gerrit Bloemendaal aan haar in huwelijk verwekt met namen Barbertje Bloemendaal oud 18 jaren, Neeltje Bloemendaal 11 jaren en Cornelia Bloemendaal oud 5 jaren

    En daartoe dan overgaande zoo verklaarde gemelde jufvrouw Comparante te benoemen en aan te stellen – zulks doende bij deze – tot voogd over haar genoemde drie minderjarige kinderen, Barbertje, Neelte en Cornelia Bloemendaal mitsgaders tot administrateur over deszelver goederen, de heer Albertus Schoen, Meester Timmerman, wonende te Krommenie, niet twijfelende of dien heer zal na haar overlijden nadat de familieraad deze benoeming zal hebben bekrachtigd dien post wel willen aanvaarden in dat vertrouwen hem dan ook in deze kwaliteiten gevende en verleenende alle zoodanige generale en speciale last, magt en gezag als volgens de Vigerende wetten maar eenigszins aan voogden administrateurs kan en vermag gegeven te worden. Daartegen dus ook gemelden heer opleggende deszelve lasten en verpligtingen welke op voogden en administrateurs rusten en die bij de thans vigerende wetten voorgeschreven zijn of nader mogten vastgesteld worden.

Waarvan acte. 

    Gedaan en gepasseerd te Krommenie in het huis nummer 95 den 4 juli 1835 in tegenwoordigheid van Jan Bakker, Veldwachter en Hendrik Barendszoon Mulder, Timmmerman beide wonende te Krommenie en als getuigen ten deze nadrukkelijk verzocht. En heeft de jufvrouw Comparante en haren Echtgenoot, de gemelde getuigen en ik notaris na gedane voorlezing de minute behoorlijk ondertekend.

Trijntje van Vliet Oosterhoorn

Jan Avis

Jan Bakker

H. Mulder Bz.                                                            J. Alberti Notaris

 

 

Bron: Archief Zaanstad, 

ONA Krommenie,

fiche 3119 (29-43)

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn