ONA Krommenie 008

Verkoop woning Kattepad 129 door Jan Boose aan Jan Klaasz. Bakker, op 9-januari-1819, voor de somma van fl. 300,--

N. 3

    Voor mij Jacobus Alberti Openbaar Notaris residerende te Krommenie Provincie Noordholland, district Haarlem is gecompareerd Jan Boose, Tuinman wonende te Krommenie dewelke onder vrijwaring ter zake van Frictie verklaarden verkogt te hebben aan Jan Klaasz. Bakker,  timmerman mede te Krommenie woonagtig, thans mede comparerende en desen accepterende;

    Een Huijs en Erf gequoteerd met no. 129 staande en gelegen te Krommenie op het Kattepad, belend ten Westen Maarten Bakker, ten Oosten Hillebrand Schoen;

    De Verkoper heeft het verkogte perceel gesuiverd, van alle lasten en bezwaarnissen tot dato dezes doch is geconditioneerd dat de lasten tot primo Meij eerst komende voor rekening van den Verkoper zulle blijven, op welke tijd den Koper het zelve perceel kan aanvaarden, omdat mitsdien de lasten van primo Meij eerst komende af zullen komen voor rekening van den Koper  … …. ons notaris op het passeren deses der vertoning der kwitantie gebleken, dat alle Lasten tot en met dato deses waren voldaan en betaald, op welke kwitantien door ons Notaris het Extribitum is gesteld geworden.

    Zijnde deses Koop geschied voor een Somma van Drie Honderd Guldens, welke penningen der Verkoper op het passeren deses bekende ontvangen te hebben.

    Voorts is geconditioneerd dat de kosten dezer Acte, als mede van registratie voor den koper zullen worden voldaan en betaald.

Waarvan Acte.

    Gedaan en gepasseerd te Krommenie den Negende Januarij Agtienhonderd negentien, in tegenwoordigheid van Arend Kroessen, koopman en Jan Groot, schilder beide wonende te Krommenie als getuigen ten desen versogt, die de minuts benevens den Verkoper, Koper en mij Notaris na gedane voorlezing hebben getekend. 

 

Jan Boose                                                                    J. Alberti, Notaris.

Jan Bakker

Arend Kroessen

Jan Groot

 

Bron:

GA Zaanstad

ONA Fiche 3109

1819 Krommenie

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn