ONA Krommenie 007

Weeskamer, september 1799, inzake kinderen Pieter Wennis en voogden Cornelis Jansz. - en Klaas Jansz. Bakker

…………….. september 1799 Compareerde voor Weesmeesteren der Banne Crommenie Pieter Wennis weduwnaar van Guurtje Jans Bakker, en bij deszelve hebbende verwekt drie minderjarige kinderen genaamd: Trijntje oud 15 jaar, Baarts oud 9 jaar en Aaltje Pieters Wennis oud 24 weken, dewelke verklaarde aan deszelve zijne Kinderen ten overstaan van Cornelis Jansz. Bakker en Klaas Jansz. Bakker Oomens van de kinderen en in deze als aangestelde voogden, bewijs voor moederlijk Ervdeel te doen te weten aan ieder Kind een Zomma van Agtien Gulden, makende te Zamen een Zomma van Vier en vijftig Gulden, welke op heden in de weeskist gelegd, blijvende hij nader egter verpligt omme gedagte zijne Kinderen, behoudens het bewesene, op te brengen  en Grooz te maken tot mondigen dagen, huwelijken, of te andere goedgekeurde State toe alles na order dezer Camer, en verder zijn de Conditiën dat het overige van den Gemeenen boedel van hem Comparant en zijn overledene Vrouw, met alle Voor en Nadelen, Schulden en Lasten, baten en schaden van dien, voor Zijn Particuliere Rekening zal blijven, Soo als hij deselve verklaarde aan te nemen bij desen, en verder zonder verband van zijn persoon en goederen als na regten: en is dit bewijs bij Weesmeesteren geacsepteerd.

Actum ter Wees Camere voorschreve, inten bivconde?

Getekend dato als boven

Pieter Wenneis                                                                                In kennisse van mij,

Cornelis Jansz Bakker                                                                         Joh: Beets.

Klaas Jansz. Bakker

Pieter Sloot

Jan Vredenburg 

 

GA Zaanstad

Fiche 1495, 260 (? Nog even kontroleren op datum)

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn