ONA Krommenie 006

(Deze tekst nog eens uitwerken, t.z.t.)

Verkoop huis, Padlaan 152, van de overleden Trijntje Bakker wed. Jan van Eden aan Cornelis Bakker Maartnesz. Op 30 december 1823.

No. 67 

    Voor mij Jacobus Alberti, openbaar notaris, residerende te Krommenie, provincie Noordholland, district Haarlem zijn gecompareerd:

    Trijntje van Eden, gehuwd en geadsisteerd? met Johannes Christoffel van Erkelins, wonende te Brussel doch thans alhier Present,

    Jasper van Eden, Timmerman

    en Jan van Eden (Simonsz. of junior?), Fabrikeur, wonend te Krommenie, te zamen nagelaten Kinderen en eenige Ervgenamen ab intestato van wijlen Trijnte Bakker en haar vooroverleden man Jan van Eden

    dewelke in deze kwaliteit onder vrijwaring ter zake van Frictie en elk andere stoornissen, verklaarden verkogt te hebben aan Cornelis Bakker, van beroep commissionair .... te Krommenie woonachtig thans mede comparerende in deze accepterende, een Huis getekend, nummero honderdtweeenvijftig (152) met deszelfs Erv, staande en gelegen te Krommenie op het Padlaan, belend ten oosten Jan Aris, ten westen Willem Kaars Sijpesteijn,

    op de navolgende conditien,

    eerstelijk dat dit perceel verkogt wordt vrij en onbelast met al zodanige heersende en lijdende servitutie als hetzelve is hebbende eenieder? koper (zoals dezelve erkend) voor zijne  particulier voor en nadeel is nemende.

..........enz.

De koop is geschied voor de Somma van fl. 750,-- Guldens

Waarvan acte

Gepasseerd te Krommenie ten kantore zijns notaris, den dertig­ste december achtienhonderd drieentwintig (30-12-1823) in tegenwoor­digheid van Gerrit Wildeman, casteleijn en Klaas Bakker, veldwachter, bijde wonende te Krommenie als getuigen deze minute benevens de compaaritanten en mij notaris na gedane voorlezing te hebben getekend:

 Trijnte van Eden, J.C. Eikelens, Jasper van Eden, Jan van Eden, Cornelis Bakker Mzn, Gerrit Wildeman, Klaas Bakker, J. Alberti, notaris.

Bron:

GA Zaanstad

ONA Krommenie 1822 - 1823

Microfiche 3112 11-

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn