ONA Krommenie 005

 

Veiling woning Klaas Bakker, Kerkpad 187 op 23-maart-1826,

Verslag familieraad inzake voogdij Trijntje en Cornelis op 8 - november - 1825. (expeditie)

Toestemming Regtbank te Haarlem tot verkoop middels een veiling van de woning, gehouden op 8-februari-1826. (extract)

No. 10.

    Voor Jacobus Alberti openbaar Notaris Residerende te Krommenie Provincie Noord Holland district Haarlem en in tegenwoordig­heyd der na te meldene en mede ondergetekende Getuigen zijn Gecompareerd, Jan Bakker, Veldwachter en Willen Bakker, Arbeyder wonende te Krommenie, Meerderjarige,

    Als mede de Eerstgemelde in Kwaliteyt als voogd over Trijntje en Cornelis Bakker Minderjarige Kinderen en Ervgenamen ad intestato van wijlen Klaas Bakker gewoond hebbende  te Krommenie en aldaar den Zesde November agtienhonderd vijf en Twintig overleden, zijnde hij Comparant Jan Bakker daar toe aangesteld bij een familieraad ten overstaan van de Heer Vrederegter van het kanton Beverwijk den Agtste November Agtienhonderd Vijf en Twintig en den Zeven en twintigtste november daaraan volgen­de te Zaandam geregistreerd, en waarvan de Expeditie aan de Minute dezes is geannexeerd en in Presentie van Cornelis van Assem, Koopman wonende te Krommenie in Kwaliteit als toeziende voogd over de zelve Trijntje en Cornelis Bakker, daartoe benoemt bij dezelve bovengenoemde familieraad ten zelve dage Gepasseerd en Geregistreerd.

    en Verklaarden de Comparanten zoo in Prive als in Kwaliteyt ingevolge verleende authorisatie voor de Regtbank van Eersten aanleg zitting houdende te Haarlem in dato den agt en Twin­tigtste february dezes Jaars, en den derde Maart daar aan vol­gende te Haarlem Geregistreerd, en waar het Extract aan de Minute dezes is Geanexeerd, Voornemens te Zijn, om op heden den drie en Twintigste Maart agtienhonderd zes en twintig door mij Notaris in tegenwoordigheid van de genoemde Toeziend Voogd ten overstaan van de Heer Vrederegter van het Kanton Beverwijk op de navolgende Conditien en voor­waarden bij Publieke Veyling aan de Meestbiedende of Hoog­stmijnende te verkopen het navolgende Perceel onroerend Goed, ten welke einde zij Comparanten benevens mij Notaris en de na te meldene Getuigen waren bij, een gekamin (?) ten Huize van Gerrit Wildeman, Kasteleyn in het Heeren Logement te Krommenie, alwaar ik Notaris in tegenwoordigheyd van voornoemde toeziende Voogd, en ten overstaan van de Heer Vrederegter van dit Kanton, geassisteerd met desselfs Griffier in Veyling heb gebragt;

    Een Huis en Erv getekend met numero Honderd Zeven en tachtig (187), Staande en gelegen te Krommenie op het Kerkpad belend ten oosten de erve Klaas Dirksz. De Jong (zie blad 12) ten westen de Gemeene Sloot,

    Van welk Perceel nu wijlen Klaas Bakker den Eigendom bekomen heeft, bij acte van Transport door Gerrit Rood, den derde November Zeventienhonderd Een en Negentig (3 nov. 1791) voor Schout en Schepenen te Krommenie Gepasseerd.

    het Gemelde Perceel word verkogt Vrij en onbelast, Echter met alzo danige Heerschende en Lijdende servetuten als het zelve is hebbende, zodanig als zulks in de oude opdragt hunne Staat vermeld, Specialijk die van den derde februari Zeventien honderd Vier en Zestig, waarbij is bepaald dat het Zijd en de Straet tussen dit Perceel en dat van de Erve Klaas de Jong van het begin van het Zijd af tot aan  den Durksloot, met de wal gelijkelijk en dus ieder voor de Helft onderhouden, gedragen en betaald moeten worden en ieder Evenveel Regt aan het Zelve hebben, alsmede dat het westerste gedeelte van het Bleekveld bij dit perceel behoord, en ieder zijn Hekjes aan het Zelve zal moeten onderhouden,

    Staande dit Perceel dadelijk na de Gedane Verkoping voor Rekening en Risico van de Koper.

    den koper zal zijne ??? Kooppenningen in Goed nederlandsch Goud of Zilvergeld moeten betalen aan Handen van den Eersten Comparant Jan Bakker, binnen den Tijd van Veertien dagen na dato dezes.

    den Koper zal Gereed en wel binnen Zes dagen na dato dezes moeten betalen de Kosten van dit verband en het afschrift van dien, benevens het Regt van Registratie en Overschrijving, bedragende alzo de Kosten, behalve de Zegels, Registratie en overschrijving vier Percent voor de Genome Koop.

    Den Koper zal dit Perceel dadelijk kunnen aanvaarden alle de Lasten en ongelden van dit Perceel welke tot ultimo december laastleden zijn aangezuiverd en voldaan, zu;;en gerekend worden met Primo January laastleden voor Rekening van de Koper te zijn ingegaan, bedragende de Grond­lasten in het Jaar, zeven Gulden 50 Cents,

    den Koper de Koop niet kunnende Gestand doen, zal het Perceel ten Pericude(?) van den Gebrekigen Koper worden Herveijld en Verkogt, en minder Geldende zal het te kort komende met de kosten daar omtrent gemaakt, aan den Eerste Koper worden verhaald, doch  meerder Geldende zal zulks alleen zijn ten Bate en Voordeel van de Verkopers,

    des Koper zal (des gerekwireerd) voor zijne ??? Kooppen­ningen moeten stellen Twee goede ??? Borgen in deze gemeen­te woonagtig ten genoegen van de Verkopers, welke verstaan zullen worden van de Beneficien(?) van Uitwinning en Schuldsplit­sing te hebben gere??? en afstand gedaan,

    Waar en Vervolgens op begeerte van de Comparanten de Voren­staande Conditien zijn Voorgelezen, ten overstaan van mij Notaris en de na te melde Getuigen alsmede in Presentie van de Heer Vrederegter en desselfs Griffier het voorgemelde Perceel is opgeveyld, en waarbij den Koper moet overnemen de volgende Goederen;

    een Toonbank, zeven Losse borden, een Kopere bakaker, Een kopere Roed voor de Glazen, drie losse borden in de kelder, Twee dito agter de woning, Een Trap, Vier droogstokken, Een Bovendeur, Twee Losse borden in het Slaapkamertje, en een Rolgordijn met zijne Rol,

te zamen voor Zestien gulden;                                         fl.  16,-- 

en het aangeboden Trekgeld ter Somma van

Zeven guldens aan de Heer Hendrik Durger

wonende te Assendelft op desselfs Hoogste Bod,

ter Somma van;                                                               fl. 425,--

waarna bij de Dadelijke Afslag het zelve Perceel 

is geeygend of gemijnd geworden door Heertje de 

Vries wonende te Krommenie op de Boven het 

voorschreven Bod verhoogde Som van;                           fl. 140,--

en is alzoo voornoemde Heertje de Vries Koper         __________

geworden voor een Somma van;                                       fl. 581,--

 

en heeft alhier Getekend;

was getekend  H. de Vries.

    Wijders zijn voor mij Notaris en Getuigen Gecompareerd de Gemelde Koper Heertje de Vries deswelke aan mij Notaris en Getuigen in tegenwoordigheid van gemelde Heer Vrederegter en desselfs Griffier heeft verklaard het voorgemelde Perceel voor de Som daar bij ter verkoop Gesteld, in Koop te accepteren en verklarende dien ten Gevolge, de Comparanten Verkopers zoo in Prive als in Kwaliteit, en met Goedvinden van hiergemelde Heer  Vrederegter het Zelve Perceel definitivelijk van de Voornoemde Koper te ..djudiceeren? om over het zelve door hem te worden Gedisponeerd als Vrij en Eigen Goed, onder zodanige voorwaar­den als in deze is Vermeld, mids Presterende de Conditien en Betaling der Koopprijs, waarop deze Veyling heeft plaats gehad, Remunee­rende zij Echter, onder Goedkeuring van de Heer Vrederegter voorijz(?): van het Regt van Privelegie op het Verkogtte , voor het beloop van de Koopprijs, Authoriserende alzoo de Heer hypotheekbewaarder in dit Arrondissement om de overschrijving dezes te Verrigten, zonder tegen den Koper ambtshalve inschrijving te nemen, met belofte van Schadeloosstelling voor alde gevolgen alles onder Verband van den Comparanten Perso­nen en Goederen als Volgens de Wet,

    Gepasseerd te Krommenie in het Heeren Logement voornoemd, ten dage, Maand , Jare als in den Hoofde dezes is Gemeld, en in Tegenwoordigheid van Gerrit Wildeman, Kasteleyn en Willem Deugt Koopman beyde te Krommenie als getuigen, die de Minute benevens de Koper, de Verkopers, de Heer Vrederegter, desselfs Griffier, en Toeziende Voogd en mij Notaris na gedane Voorlezing hebben Getekend.

(was getekend:)

H. De Vries, Jan Bakker, Willem Bakker, Cornelis van Assem, Simon Joseph Schermer, Gerrit Wildeman, Willem Deugt, Scheerelinbos vrederegter en J. Alberti, Notaris.    

 

Expeditie.

    Voor ons Adrianus Scheerelinbos Vrederegter van het Kanton Beverwijk, District Haarlem, Provincie Noord Holland in bij zijn van Simon Joseph Schermer Griffier bij dit Geregt Compareerden op heden den Achtste november des Jaars 1800 vijfen­twintig (8-11-1825) ten verzoeke van Jan Bakker, Bode en Veldwachter wonende te Krom­menie des morgens ten Tien Uren op den Raadhui­zen te Kromme­nie, de Bloed en Aanverwanten en goede bekenden van;

Trijntje Bakker, oud vijftien jaren,

Cornels Bakker, oud twaalf jaren,

Minderjarige en nagelatene Kinderen van wijle Klaas Jansz. Bakker den Zesde november dezes Jaars en deszelfs Huisvrouw Maartje Willemsz. Komen, den Achtentwintigste july des jaars 1800 Zeventien te Krommenie overleden, te weten zoo Vaders als Moeders Zeide,

Willem Bakker, halve Broeder,

Cornelis Jansz. Bakker, Oom, 

Cornelis van Assem, Neef

en daar er gene verdere Bloed of aanverwanten Zoo van Vaders als Moeders Zeide aanwezig waren ingevolge De Wet, de goede vrien­den en bekenden;

Klaas Hekelaar, fabriekeur

Pieter van Leijden, fabrikeur

Jacobus Alberti, Burgemeester,

wonende allen de Comparanten in de Gemeente Krommenie, en de Vereischte ouderdom bezittende om in dezen Raden van Naastbe­staande hunnen Stemmen te kunnen uitbrengen.

Dewelken in dezen Raad van Naastbestaanden ten verzoeke van Jan Bakker, als halve Broeder der minderjarige mede tegenwoordig door ons belegt met ons wettiglijk hebben geraadpleegd over de benoemingen zoo van een Voogd als eene Toeziend Voogd over de minderjarige Kinderen, voorschreeven.

Tot de benoeming van een Voogd over gezegde minderjarigen zullende overgaan na dat den verzoeker op onzen aanvrage de vergadering verlaten had, Is ons bij het opnemen der Stemmen, door de raadplegende gebleken, dat met algemeenheid van dien, tot voogd over voorschreeven minderjarige kinderen, Trijntje Bakker en Cornelis Bakker, was benoemd Jan Bakker, Bode en Veldwagter der gemeente Krommenie en aldaar wonende en verzoeker voorschreven. Den benoemde voogd zich op onzen aanvrage ter dezer Raad Sisterende, en door ons het resultaat dezer raad­pleging aan hem kenlijk gemaakt zijnde, verklaarde zich na gerechtelijke uitspraak te zullen gedragen.

Wanneer  wij Vrederegter voormeldden benoemde Jan Bakker als Voogd over voorschreeven minderjarige Trijntje en Cornelis Bakker hebben geproclameerd en welke weder verklaarde de Voogdijschap over gezegde minderjarige, hem opgedragen aan te nemen, en heeft daarom dadelijk in onze handen den Eed afgelegd om de Pligten welke zijnen aangenoome Voogdij mede brengen ingevolge de belangens der minderjarigen, Eerlijk en getrouw te zullen vervullen.

Wij Vrederegter voornoemd voordersten ten verzoeke van Jan Bakker, als boven met gezegde Comparanten zullende overgaan tot de benoeming van een Toeziend Voogd over voorschreven minderjarige nadat den verzoeker en benoemde Voogd op onze aanvrage de vergadering verlaten had, Is ons door de uitgebragte Stemmen der raadplegenden gebleken dat met alge­meenheid van dien tot Toeziend Voogd over voormelde minderjarige Trijntje en Cornelis Bakker was benoemd, Cornelis van Assem, Koopman wonende te Krommenie, terwijl deze benoemde zijne Stem op een ander had uitgebracht en welke verklaarde Zich na geregtelijke uitspraak te zullen gedragen.

Den verzoeker op onzen aanvrage Zich verwijderd hebbende, en op onzen uitnodiging Zich weder ter dezer raad Sisterende hebben mij Vrederegter voorschrevenen den gemelde Cornelis van Assem als Toeziend Voogd over meer genoemde minderjarigen Trijntje en Cornelis Bakker geproclameerd en welke weder verklaarden de hem opgedragen Post als toeziende Voogd aan te nemen, en heeft dan ook dadelijk met ware woorden (als zijnde van de Doopsgezinde gemeente) aan ons verklaard de Pligten, welke zijne aangenome Post mede brengen ingevolge de belangens der minder­jarigen, Eerlijk en getrouw te zullen vervullen.

Wanneer wij Vrederegter voormeld deze akte zoo van benoeming als Voogd, alsmede Toeziende Voogd over voorschrevenen minderjarigen hebben opgemaakt dewelke na voorlezing zoo door den verzoeker als Voogd en door den Toeziende Voogd en verdere raadplegende leden, benevens door ons en onzen Griffier is getekend.

Gedaan te Krommenie ten dage, maande en jare als in den hoofde gemeld  

(was getekend)

Jan Bakker, Cornelis van Assem, Willem Bakker, Cornelis Bak­ker, Klaas Hekelaar, Pieter van Leijden, J. Alberti, Scheere­linbos, Simon Joseph Schermer, griffier

geregistreerd Zaandam 27 november 1825, deel 25 afd. 2.

Blad 11 t/m blad 19 

Extract

houdt in de toestemming van de regtbank te Haarlem het huis te veilen, met als slot:

Aldus gevonnisd bij de Regtbank voornoemd, den Acht en twintig­ste February Achttienhonderd Zesentwintig, door Jonkheer Quarles van Uffoord, president enz.

Geregistreerd 3 maart 1826, folio 18,  ........ .

 

Bron:

GA Zaanstad

ONA Krommenie, 1825 - 1826

microfiche 3114 6+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn