ONA Krommenie 003

Verkoop van een huis gelegen aan het Kattepad No.126 door Grietje Van 't Hof aan Jan Klaasz. Bakker op 30 april 1819.

akte 35.

    Voor mij Jacobus Alberti, Openbaar Notaris Residerende te Krommenie, Provincie Noord Holland District Haarlem, is Gecom­pereerd Grietje Van 't Hof, weduwe Frederik Kales, zonder beroep, wonende te Krommenie Dewelke onder Vrijwaring ter Zake van Frictie, Verklaarde Verkogt te hebben aan Jan Klaasz. Bakker, Timmerman, mede te Krommenie Woonagtig, thans mede Comparerende en mede accepterende:

    Een Huis en Erf gequoteerd met nr. 126 staande en gelegen te Krommenie op het Kattepad belend ten Westen de weduwe Pieter Ooms, ten Oosten de bovengenoemde Verkoopster.

    De Verkoopster heeft het Verkogte Perceel gesuiverd van alle lasten, bezwaarnissen tot en met dato dezes Komende midsdien alle Lasten van wat aard ook van nu af aan voor Rekening van den Koper zijnde aan ons Notaris op het Passeeren dezes door Verkoping der Kwitantien gebleken Dat alle Lasten tot en met dato dezes waren voldaan en betaald op welke kwitantie door ons Notaris het Echibitum is gesteld geworden Kunnende de Koper dit Perceel dadelijk aanvaarden, Zijnde deze Koop geschied voor een Somma van Vijf en Negentig Guldens welken Penningen der Verkoop herom(?) het Passeren dezes beken­den ontvangen te hebben.

    Voor dezes Geconditioneerd dat de  Kosten dezes Acten alsmede die van Registratie door den Koper zullen worden voldaan en betaald, waar van akte.

    Gedaan en Gepasseerd te Krommenie den dertigste April Agtien Honderd Negentien (30-april-1819) in Tegenwoordigheid van Klaas Bakker, Veldwachter en van Jan Groot, Schilder, beide wonende te Krommenie als getuigen ten dezen Versogt, Die de Minute benevens den Koper en mij Notaris na gedane Voorlezing hebben getekend. Verklarende de Verkoopster niet te Kunnen Schrijven.

 Was getekend door:

Jan Bakker

Klaas Bakker

Jan Groot

J. Alberti, notaris

Bron:

GA Zaanstad

ONA Krommenie 1819

microfiche 3109 4+

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn