ONA Krommenie 002

Verkoop van een huis gelegen aan het Kattepad Nr.129 (nu Evenwichts­traat) door Jan Bakker, aan Johannes Kuijper Kz. en Chris Wenke op 26 maart 1828

No. 40

    Voor Jacobus Alberti, openbaar Notaris residerende te Kromme­nie, kanton Beverwijk, Arrondissement Haarlem in de Provincie Noord Holland, en in tegenwoordigheid van de na te meldene getuigen is gecompireerd:

    Jan Bakker, Veldwagter, wonende te Krommenie dewelke ver­klaarde uit de Hand Verkogt te hebben en mitsdien bij deze, onder Verband van Vrijwaring zoo ingeval van Frictie als gebrek, in volle vrije eygendom te Cederen en te Transpor­teren, aan en ten behoeven van de Heeren Johannes Kuijper, Koekbakker wonende te Krommenie en Chris Wenke, Kruidenier wonende te Amsterdam, welke Heeren ten deze comparerende, 

    Verklaarden gekocht te hebben en in Koop te accepteren:

    Een Huys en Erf, getekend met nummer Honderd Negen en twintig (129), staande en gelegen te Krommenie op het Kattepad, belend ten oosten de weduwe(?) Willem Ris, ten westen Maarten Bakker,

    Van welk Perceel den Comparant Verkoper den Eigendom bekomen heeft bij acte op den Negenden January Agtien Honderd negentien (9 januari 1819) voor mij Notaris en getuigen gepasseerd, en den Elfde January daaraanvolgende te Zaandam geregistreerd.

    Het gemelde Perceel is Verkogt als Vrij en Eigen Goed echter met al zoo danige Vrij en Onvrijheden, Regten en Geregtigheden Heerschende en Lijdende servituden als zelve is hebbende en zoo als de oude Brieven en bescheyden zijn inhoudende, waar aan ten deze verder word gerequireerd, Verklarende de Compa­renten Kopers het gemelde Perceel wel te kennen daar meere tevrede te zijn, en geen andere omschrijving te begeeren.

    dit Perceel kan door de Heeren Kopers aanvaard worden Primo Mey Eerstkomende, Van welken tijd de lasten van het zelve, meede voor Rekening van de Kopers zullen Ingaan. Zoo die en thans op zijn of nader zullen geheven worden, staande Echter genoemde Perceel dadelijk voor risico van de Kopers.

    De Kopers zullen de gedane verhuring van de Wester woning tot Primo Mey Achttien Honderd Negen en twintig moeten Presteeren komende de Pacht(?) en de Huurpenningen van Primo Mey dezes Jaars af ten voordeele van de Heere Kopers.

    Deze Verkoop is geschied voor en om de Somma van Zes Honderd Guldens (fl. 600,--), Vrij geld, welke Som de Comparant Verko­per bekende op heden van de Comparanten Kopers, in Contant Geld tot zijn genoegen ontvangen te hebben, en de Kopers daar­meede ter Zake van de Koopprijs dezes ten Volle te Kwiteeren, met belofte van het Verkogte Perceel te zullen Vrijen Waren van alle verdere bezwaarnissen, die namaals zouden kunnen opkomen, of gevonden  worden, daar voor verbindende zijn Persoon en Goederen, als naar Regten, Stellende mitsdien de Heeren Kopers in de volle Possesje van Gemelde Perceel, dewelke daar over als Vrij en Eigen Goed zullen kunnen beschikken en hetzelve te gebruiken, zoodanig als hij Verkoper daar op het Regt heeft gehad.

    Aldus gepasseerd te Krommenie ten Kantore mijns Notaris, in tegenwoordigheid van Pieter de Jong, Arbeider, en Arend Kos­ter, Koopman, beide wonende te Krommenie als getuigen, den Zes en Twintigste Maart Achttien Honderd Acht en twintig (26-3-1828),

    en hebbende de Comparanten nadat deze Acte aan hen in tegen­woordigheid van de gemelde getuigen was voorgelezen, deze tegenswindige? Minute, benevens mij en de Getuigen onderte­kend, dewelke vervolgens in het bezit van mij Notaris is gebleven.

was getekend:

Jan Bakker,

Johannes Kuijper,

C. Wenke,

Pieter de Jong,

Arend Koster.

J. Alberti, notaris.

geregistreerd in Zaandam de achtste april 1828, folio 96

bron:

GA Zaanstad

ONA Krommenie 1828

microfiche 3116 3+   

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn