ONA Krommenie 001

Veiling op 15-12-1818, van de boedel van Lijsbeth Bakker, wed. Abram Prins t.b.v. de erfgenamen; Cornelis, Klaas en Maartje Bakker

 blad 1.

No. 67

Extract Uit het Register der Declaratien Voorafgaanden De pu­blieken Verkoping voor Roerende Goederen.

_____________________________________________________________

 No. 938

    Den Tienden December 1818 is gecompareerd Pieter Bakker, Postbode, wonende te Crommenie, in qualiteit als volgens onderhandsche Procuratie van heden alhier Geregistreerd en Gedeponeerd gemagtigde van den Heer Jacobus Alberti openbaar Notaris te Crommenie Residerende, dewelke heeft verklaard dat genoemde zijn Principaal voornemens is op Dingsdag den Vijftienden dezer maand December te Crommenie in het huijs N.189 ten Verzoeken van den Erfgenamen van Wijlen Lijsbeth Bakker, weduwe Abram Prins, Publiekelijke Verkoping van Meubelen en heeft Getekend,

Pieter Bakker

Voor Extract conform 

De ontvanger der Registratien,

A. de Bont

blad 2.

    In het Jaar Agtien honderd Achtien den Vijftiende der maand December is voor mij Jacobus Alberti, Openbaar Notaris Reside­rend te Krommenie Provincie Noordholland District Haarlem, en in tegenwoordigheid van de nagenoemde en mede ondergetekende getuigen gecompareed, Cornelis Bakker Winkelier, Klaas Bak­ker Veldwagter en Maartje Bakker wed. van Klaas van Assem Winke­lierster, allen wonende te Krommenie in qualiteit als de Eenige Nagelaten Broeders en Zuster en alsoo de Eenige Nagela­ten Erfgenamen abintestato van wijlen Lijsbeth Bakker weduwe Abram Prins gewoond hebbende te Krommenie en aldaar op den Twaalfden November dezes Jaars overleden. Dewelken in hunnen genoemde qualiteit hunnen begeerten hebben te kennen gegeven om ingevolgen Aangeplakte Billetten met de Publieke Veiling

 

blad 3.

voort te gaan in het Huis N.189 alwaar de Goederen zig thans bevinden. Verzoekende de gemelde Notaris de Conditien aan den Vergaderde menigte voor te leezen en daarna met de Veiling een aanvang te maken. Zijnde de Conditien van deze inhoud:

    Alles wordt Verkogt Voetstoots zonder dat den Verkopers in iets hoe ook genaamd de willen agterhaald zijn,

    het zij dat de Goederen door de Koper al of niet zijn gezien, zijnde alles na gedane Verkoop direct voor Rekening en Risico van den Koopers dewelke / des gerequireerd / borgen zullen moeten Stellen, of Contant bij iedere post betalen,

    De Betaling zal moeten worden gedaan in goed Hollandsch geld in handen van de Verkoopers, op Dingsdag den Negen & Twintigste december Eerstkomende middag van Twee tot Vier Uuren, met een Stuiver opgeld van iedere Gulden ten huise van bovengenoemde Cornelis Bakker op het Kattepad in No.122,

 

blad 4.

    Na voorlezing van welken Conditien men dadelijk ten overstaan van de gemelde Notaris met de Verkoping is voortgegaan en is Eerstelijk Geveild;

 

blad 4 t/m/ blad 25 is een lijst van de verkochte goederen.

 

blad 26

is een verzamelstaat van de totale verkoop. Het totaal bedrag van de veiling bedraagt: fl. 246,90

 

blad 27

    Gedaan en Gepasseerd te Krommenie in Voorgemelde Huis ten daage en huize voorschreven in Tegenwoordigheid van Arend Kroesen Koopman en Jan Groot Schilder beide wonende te Krommenie als getuigen ten dezen Verkogt en hebbende Comparanten benevens de getuigen en de Notaris de Minute dezes welk onder de bewaring van den Notaris gebleven is na gedane Voorlezing behoorlijk getekend,

Cornelis Bakker,

Klaas Bakker,

Maartje Bakker,

Arend Kroesen,

Jan Groot.

J. Alberti, Notaris

Geregistreerd Zaandam, 24 december 1818, folio 26 no.6

bron:

ONA Krommenie

periode 1818

microfiche 3108

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn