ONA Haarlem 004

Testament Adriana Geertruida van der Horst, 28-8-1878.

    Voor mij Willem Hoogvliet, notaris te Haarlem is verschenen:

    Adriana Geertruida van der Horst, zonder beroep, wonende te Haarlem, mij notaris bekend

    Die bekwaam en genegen om haar testament hedenlijk, mij haren uiterste wil, buiten tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zakelijk heeft opgegeven naar aanleiding van welke opgaven, ik die wil heb in geschrift doen brengen in de volgende bewoordingen:

    “Ik benoem tot erfgenaam van alles wat ik zal nalaten, mijn op heden bekend natuurlijk kind Hendrik Lodewijk. Ik legateer het vruchtgebruik mijner nalatenschap aan mijne moeder Hendrika Louiza Winterstijn, weduwe van Fiddelaar, woonende te Haarlem ”

    Voorts heb ik notaris nadat de erflaatster op heden den 28 augustus 1878, bovengemelde zakelijke opgave in tegenwoordigheid van twee getuigen namelijk Johannus Muijlmoe, winkelier en barbier, en Jacob van der Daff, schoenmaker beide wonende te Haarlem had herhaald, haar den bovenstaanden in schrift gebragten uitersten wil voorgelezen en na den voorlezing haar afgevraagd of deze voorgelezen haren uitersten wil bevat, waarop zij erflaatster toestemmend heeft geantwoord, hebbende deze voorlezing, afvraging en beantwoording mede in tegenwoordigheid der bovengenoemde getuigen plaatsgehad.

    Waarvan akte.

    Aldus verleden te Haarlem ten huize van den heer Bevel, op heden den 28 Aug. 1878 in tegenwoordigheid van de bovengenoemde mij bekende getuigen en is de tegenwoordige akte, waarvan de minuut in mijne bewaring zal blijven en die in haar geheel aan de erflaatster in tegenwoordigheid der getuigen door mij notaris is voorgelezen onmiddellijk na die voorlezing door de getuigen en mij notaris alles gezamenlijke tegenwoordigheid ondertekend hebbende.

    Mejuffrouw de erflaatster verklaard door beving en koorts niet te kunnen teekenen.

    Joh. Muijlmoe,

    J. van der Daff,

    Hoogvliet, notaris.

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn