ONA Haarlem 003

 Afstand van rente ten behoeve verpleging van Hendrik Lodewijk van der Horst  21-11-1881.

Voor mij Willem Hoogvliet notaris te Haarlem is verschenen,

Mejuffrouw Hendrika Louiza Winterstijn, eerder weduwe van Jan van der Horst, laatst weduwe van Willem Fiddelaar, particuliere wonende te Haarlem.
     Die verklaarde af te staan aan de Vereeniging Mirjam, gevestigd te Amsterdam, erkend bij Koninklijk Besluit van den zesden Juni, achttienhonderd achtenzeventig de rente eener inschrijving op het Grootboek der Nederlandsche vier percents werkelijke schuld, welke inschrijving bedraagd vierhonderd gulden nominaal, en waarvan het hoofd van rekening luidt: “Hendrika Louiza Winterstijn, eerder weduwe van Jan van der Horst, laatst weduwe van Willem Fiddelaar te Haarlem, als vruchtgebruikster levenslang van een kapitaal uit de nalatenschap van Adriana Geertruida van der Horst in eigendom besproken aan den minderjarigen Hendrik Lodewijk van der Horst blijkens testament den 28 Augustus 1878 voor den notaris Willem Hoogvliet te Haarlem gepasseerd.”

Deze afstand geschiedt voor zoodanige tijd als de vereeniging Mirjam zich belast met de verpleging van genoemden Hendrik Lodewijk van der Horst. Mirjam zal voor het eerst de rente ontvangen op den eersten April 1882.

En is mede verschenen de Heer Simon Barend Frank, particulier wonenden te Haarlem die verklaarde door bovengenoemde vereeniging Mirjam mondeling te zijn gemachtigd om deze afstand aan te nemen.

Waarvan acte.

Verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris op heden 21 November 1881 in tegenwoordigheid van Jacobus van der Daff schoenmaker en Jacob Peper, wever, beide wonende te Haarlem, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze acte onmiddellijk na voorlezing hebben ondertekend.

 

Wed. Fiddelaar, Geb. Winterstijn,

S.B. Frank,

J. van der Daff,

J. Peper,

Hoogvliet, notaris.

Geregistreerd te Haarlem, 21-11-1881 Deel 3, folio 80, vak 1

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn