ONA Haarlem 002

Testament Hendrika Louisa Wintersteijn, opgemaakt 21-11-1881.

Voor mij Willem Hoogvliet notaris te Haarlem is verschenen,

    Mejuffrouw Hendrika Louisa Winterstijn, eerder weduwe van Jan van der Horst, laatst weduwe van Willem Fidelaar, particuliere woonende te Haarlem, mij notaris bekend,

    Die, bekwaam en genegen eene uiterste wilsbeschikking te maken mij haren wil buiten tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zakelijk heeft opgegeven, naar aanleiding van welke opgave ik dien wil heb in geschrifte doen brengen in de volgende bewoordingen.

    Ik legateer aan Hendrik Lodewijk van der Horst, natuurlijk kind van mijne dochter Adriana Geertruida van der Horst, de som van vijftig gulden.

    Onder de goederen die ik uit de nalatenschap van mijne voornoemde dochter in vruchtgebruik geniet behoort ook een gouden horloge met een gouden ketting welk horloge met ketting onmiddellijk na mijn overlijden aan den eigenaar Hendrik Lodewijk van der Horst moet worden afgegeven.

    Voorts heb ik notaris, nadat de erflaatster op heden den 21 november 1881 de bovengemelden zakelijke opgave in tegenwoordigheid van twee getuigen, namelijk Jacobus van der Daff, schoenmaker en Jacob Peper, wever, beide wonende te Haarlem haar herhaald haar den bovenstaande in schrift gebrachten uitersten wil voorgelezen en na die voorlezing haar afgevraagd of dat voorgelezenen haren uitersten wil bevat waarop zij erlaatster toestemmend heeft geantwoord hebbende deze voorlezing, afvraging en beantwoording mede in tegenwoordigheid der bovengenoemde getuigen plaats gehad.

    Waarvan acte.

    Aldus verleden te Haarlem ten kantore van mij notaris op heden den 21 november 1881 in tegenwoordigheid van de bovengenoemde mij bekende getuigen en is de tegenwoordige acte waarvan de minuut in mijn bewaring zal blijven en die in haar geheel aan de erflaatster in de tegenwoordigheid der getuigen door mij notaris is voorgelezen en onmiddellijk na die voorlezing door de erflaatster, door de getuigen en door mij notaris in aller gezamelijke tegenwoordigheid ondertekend. 

Wed. Fiddelaar geb. Winterstijn, 

J. van der Daff 

J. Peper, Hoogvliet, notaris 

Geregistreerd, Haarlem 13-2-1891, deel 130 foll. 33  

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn