ONA Haarlem 001

 

Testament van Anna van der Laan ten gunste van Johannes Augustus Wintersteijn, 13-2-1840.

 

1840                      N. 638                13 Februari

 

Testament

 

      Voor mij Nicolaas Rabé, openbaar Notaris residerende te Haarlem, in de Provincie van Holland, Noordelijk gedeelte, en in tegenwoordigheid van de nagenoemde Getuigen

     Compareerde Mejufrouw Anna van der Laan, zonder beroep, Echtgenoote van den Heer Johannes Augustus Wintersteijn, voormalig Visiteur der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen te Vlieland, thans mede zonder beroep, wonende binnen deze Stad, op het Plein Heiligland, zijnde de comparante volkomen in staat om bij Testament te beschikken.

     Dewelke genegen zijnde om over hare Nalatenschap voorziening te doen, aan mij Notaris zakelijk haren wil heeft opgegeven, ten  gevolge waarvan ik Notaris deze xxx? in de na te melden bewoordingen heb in geschriften doen brengen.

     “Ik herroep en vernietig alle voorgaande Testamenten en andere Acten van uitterste wil.

En als nu geheel en al opnieuw disponerende ?? verklaar ik, die geene ouders of kinderen meer in leven heb, mijne geheele Nalatenschap te bespreken en te geven aan mijnen Man, voornoemde Johannes Augustus Wintersteijn met wien ik onder de voormalige Wetgeving in Gemeenschap van Goederen, en dus buiten gemeenschap van onroerende Goederen, ben gehuwd.

     Het voormelde Testament, door de Testatrice aan mij Notaris, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen alvoren zakelijk zijnde opgegeven, en vervolgens aan haar ingelijken woorde? duidelijk voorgelezen zijnde , heb ik Notaris daarna aan de Testatrice afgevraagd, of het voorgelezene haar uitterste willen was, waarop zij toestemmend heeft geantwoord, en begeerd, dat hetzelfe na haar overlijden volkomen effect zal resulteren.

     Aldus gepasserd binnen de Stad Haarlem voornoemd ten kantore van mij Notaris dezer der Dertienden Februari agttien honderd veertig, in tegenwoordigheid van Gerri Oostwal, kledermaker in de Frankestraat, Izaak Johannes Bongaart, kantoor bediende in de Lange Veerstraat beide alhier woonachtig, als Getuigen hier toe verzocht, die benevens de Testatrice en mij Notaris de Minute dezes, welke in mijne bewaring is gebleven, na gedane voorlezing hebben ondertekend.

 

A.     van der Laan,                     G. Oostwal,

B.     J. Bongaard,                      N. Rabé, Notaris

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn