ONA Beverwijk 002

 Testament van Pieter Langeveld ten gunste echtgenote Catharina Klaas en vader Arnoud Langeveld op 6-12-1814.

 

No. 169

Testament.

Voor mij Jan Karshoff openbaar Notaris, residerende te Beverwijk, Kanton van dezelve naam, arrondisement Haarlem, in de Provincie Holland, en in tegenwoordigheid van de vier nagenoemde getuigen is gecompareerd, Pieter Langeveld, winkelier, wonende binnen deze Gemeente, aan de Breestraat, in het Huis nummero Eenhonderd Zeven, zijnde hij comparant gezond van lighaam, en zijn verstand en zinnen magtig.

Dewelke verklaarde genegen te zijn, om bij Testament over zijne bij overlijden na te laten goederen te beschikken, en alzo zijne begeerte aan mij Notaris in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen heeft opgegeven, hebbende ik Notaris dezelve eigenhandig in geschrifte gesteld, zodanig als zulks door den Testateur is opgegeven, en hier na volgt.

“Ik herroep en vernietig alle vroegere Testamenten en andere uitens van uiterste wille door mij alleen of met iemand te samen gemaakt of gepasseerd”.

“En dus als nu opnieuws disponeerende, zo verklaar ik op mijn afsterven voor mijne tegenwoordige Huisvrouw Catharina Klaas, deszelve mijne Huisvrouw te noemen en te stellen tot mijn Erfgename voor zodanig deel mijner Nalatenschap als waartoe op mijn overlijden de Wet in Vigeur mij eenigsints zal vrijlaten haar te roepen, en zulks zo wegens eigendom als vrugtgebruik, en dus volgens de thans vigerende wet ,, Bij aldien ik kind of kinderen uit ons huwelijk verwekt, in ’t leven zal nalaten voor een vierde mijner Nalatenschap in eigendom, en een ander vierde in vrugtgebruik, En geen kind of kinderen uit onze Echt nablijvende, maar dan nog in leven zijnde mijne vader Arnoud Langeveld, als dan voor zo veel in eigendom als waar over de Wet mij in die gevallen de beschikking ten haare behoeve vrijlaat, en voor het overige mijner Nalatenschap in vrugtgebruik, en eindelijk voornoemde mijne Vader bij mijn kinderloos afsterven reeds voor mij overleden zijnde, als dan in eigendom van mijne geheele Nalatenschap, zonder eenige uitzondering, en zulks met bevrijding van het stellen van cautie in de gevallen waar in zulks anders zoude kunnen worden gevorderd, doch de kwijtschelding daar van bij de Wet word vrijgelaten”

Hetgeen voorschreven staat aan den Testateur door mij Notaris in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen duidelijk voorgelezen zijnde, verklaarde hij zulks wel te hebben verstaan, en te bevatten zijn Testament, laatste en uiterste wille, die hij begeerde dat op zijn overlijden als zodanig Effect zal hebben.

Aldus gepasseerd te Beverwijk, ten kantore van mij Notaris, in tegenwoordigheid van Coenraad Reijke, broodbakker, Daniel Matthiam Luten, chirurgijn, Simon Appel, tuinder, en Evert Rooderkerk dagloner, allen wonende binnen deze Gemeente, en getuigen ten deze opzettelijk opzettelijk verzogt, op Dinsdag den Zesde December des Jaars agttien honderd veertien, des avonds ten zes uren.

En heeft de voorgenoemde Testateur, benevens de gemelde vier getuigen en mij Notaris, na de gemelde voorlezing dit tegenwoordig Testament ondertekend, het welk vervolgens in het bezit van mij Notaris is gebleven.

Pieter Langeveld,

C. Reijke,

D.M. Luten,

Simon Appel,

E. Roodderkerk,

J. Karshoff, Notaris.

Bron:

Archiefdienst Kennemerland te Haarlem

ONA Beverwijk.

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn