ONA Beverwijk 001

 

Toestemming van Arnoud Langeveld tot het huwelijk van Martinus Langeveld met Cornelia Ales op 28–9-1813.

 No. 157

Huwelijks Consent

 

Voor mij Jan Karshoff Keizerlijk Notaris, resideerende te Beverwijk, kanton van dezelve naam, Arrondissement Haarlem, departement van de Zuiderzee, en in tegenwoordigheid van de na genoemde getuigen is gecompareerd de Heer Arnoud Langeveld, zonder beroep, wonende binnen dezes Gemeente, in de Peperstraat, in het huis nummero Tweehonderdelf.

Te kennen gevende dat zijn comparante zoon Martinus Langeveld, Gruttersknegt, oud vijf en twintig jaren, wonende te Alkmaar, in dit departement, door hem comparant in huwelijk verwekt bij wijlen zijne huisvrouw Maria Verhagen, gewoond hebbende en op den agttiende Maart Agttien honderd binnen deze Gemeente overleden, zich ingevolge de wetten met alle gepaste en kinderlijke Eerbied aan hem comparant deszelfs verlangen heeft te kennen gegeven, om met Cornelia Ales, oud Agttien jaren, mede wonende te Alkmaar, minderjarige dochter van Johannes Philippus Ales, Spekslager en van Margaretha Mulder Echtlieden, mede wonende te Alkmaar, een wettig huwelijk aan te gaan, dat hij comparant dit verzoek volkomen toestaat, de gedane keuze approbeert, en mits dien consenteert dat zijn gemelde zoon Martinus Langeveld met Cornelia Ales voornoemd in den huwelijksen staat worde verbonden, en dat de voltrekking daar van ook in absentie van hem comparant volgens de wet moge geschieden.

Aldus gepasseerd te Beverwijk ten kantore van mij Notaris in tegenwoordigheid van de Heeren Hermanus Johannes Hussing zonder beroep en Jan de Wolf Thomaszoon Deurwaarder van het Vredegeregt van dit kanton, beide wonende binnen deze gemeente en getuigen ten dezen verzogt den Agt en twintigste September des jaars Agttienhonder dertien.

En heeft de comparant na dat deze Acte door mij Notaris aan hem in tegenwoordigheid van de gemelde getuigen was voorgelezen, dezes tegenwoordige Minute benevens mij en de getuigen ondertekend, dewelke vervolgens in het bezit van mij Notaris is gebleven.

Arnoud Langeveld, H.J. Hussing, Jan de Wolf Thsz.

J. Karhoff, Notaris

Bron: Archiefdienst Kennemerland te Haarlem, ONA Beverwijk

_________________________________________________________________________________

© 2002  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn