NNA Krommenie 001

 

Verkoop woning na overlijden Jan Bakker, gehuwd geweest met Duifje Koster, aan Abraham Mulder op 4-4-1871

 

Akte 49

 

Voor mij, Cornelis Walig, Notaris binnen het Arrondissement Haarlem, ter standplaatse Krommenie Provincie Noord Holland en in tegenwoordigheid van de na te noemen en aan mij Notaris bekende getuigen zijn verschenen:

Pieter Woudt van beroep fabriekarbeider wonende te Krommenie, als hoofd der gemeenschap van goederen, waarin hij onder de tegenwoordige wetgeving is getrouwd met Grietje Bakker.

Hendrik Boerkool, van beroep timmerman wonende te Krommenie, als hoofd der gemeenschap van goederen, waarin hij onder de tegenwoordige wetgeving is getrouwd met Aagje Bakker.

Anne Bakker, van beroep dienstbode, ongehuwd, wonende te Zaandijk.

Duifje Bakker van beroep dienstbode, ongehuwd, wonende te Krommenie,en

Klaas Bakker, van beroep timmerman, wonende te Krommenie

Allen aan mij Notaris en gezamenlijk bekend.  

Eenwerf.

En Abraham Mulder, van beroep metselaar, wonende te Krommenie, mede aan mij Notaris bekend, ter andere zijde.

    En verklaarden de comparanten ter eener zijde te hebben verkocht en mitsdien onder vrijwaring volgens de wet in  eigendom af te staan en over te dragen aan den comparant ter andere zijde, die verklaarde van de comparanten te Eenwerf te hebben gekocht en al zoo in eigendom aan te nemen.

Een huis en erf met verder getimmerte, staande en gelegen aan den Heiligeweg te Krommenie kadastraal, geteekend sectie B nummer 229 ter grootte van vier aren en twintig centiaren.

Welk perceel behoort tot de nalatenschap van Jan Bakker, in leven veldwachter, gewoonde hebbende te Krommenie en aldaar op den eersten November achttien honderd zeventig (1-11-1870) abinstato overleden met achterlating van twee kinderen, de gemelde Grietje Bakker en Aagje Bakker, benevens drie afkomelingen van zijn vooroverleden zoon Klaas Bakker, zijnde de comparanten Anna–, Duifje–, en Klaas Bakker.

Hebbende de comparanten ter eener aangemeld percise? alzoo den eigendom behouden als ….?  erfgenamen bij versterf van genoemden Jan Bakker die daar van eigenaar is geworden bij akte van koop verleden ten overstaan van den Notaris …?  Jacobus Alberti en getuigen te Krommenie, den zes en twintigste Maart achttienhonderd achtentwintig (26 maart 1828), te Zaandam geregistreerd en overgeschreven ten kantore van Hypotheken te Haarlem den negenden April achtienhonderd achtentwintig, in Deel 43 nummero 26

En is deze verkoop en koop geschied voor een som van negenhonderdvijftig gulden, die dadelijk betaald is en waarvoor de comparanten ter eener den Comparant ter andere zijde bij deze verklaren kwijting te geven.

Voorts is tusschen partijen overeengekomen dat het verkochte aan den koper overgaat vrij van ………….  met al diezelfs lusten en lasten, vrij en onvrijheden, heerschende en lijdende servituten en erfdienstbaarheden, als hetzelfde is hebbende en lijdende zonder eenige uitzonderingen , verklarende de kooper het door hem gekochte wel te kennen en daarvan geen nadere beschrijving te begeren.

Dat de kooper het door hem gekochte op heden zal kunnen aanvaarden en al de belastingen en vergelden van het verkochte ….? door hem vanaf heden zullen moeten worden gedragen en betaald.

En eindelijk dat de kosten dezer akte onder levering van het gekochte door den kooper zullen moeten worden gedragen is voldaan.

Waarvan akte,

Gedaan en verleden ten kantore van mij Notaris te Krommenie, heden den vierden April achttienhonderd eenenzeventig (4-april-1871), in tegenwoordigheid van Jacob Luttik, van beroep grofsmid en van Jacob Baars, van beroep schoenmaker, beide te Krommenie wonende als getuigen die met de comparanten en de Notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben ondertekend.

 

P.Woudt, H. Boerkool, A.Bakker, D.Bakker, K.Bakker,

A.Mulder, J.Luttik, J.Baars

 

Notaris J. Walig.

Geregistreerd te Zaandam, 7 april 1871, Deel 81, blad 70, vak 8,

Overgenomen in Haarlem 17 april 1871 Deel 324 N. 63.

_________________________________________________________________________________

© 2007  Dé Wintersteijn, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn